VÝSTUP O1: FEAL SPRÁVA O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY

Výstup 1 poskytuje užívateľom všeobecný prehľad o problematike vzťahu multifunkčného poľnohospodárstva a európskych poľnohospodárskych krajín a podčiarkuje dôležitosť takýchto aktivít s cieľom udržateľného rozvoja vidieckych oblastí. Súhrnná správa prináša užívateľom celkovú koncepciu projektu FEAL, pohľady témy, ktoré sú riešené v ďalších častiach vzdelávacieho systému a poskytuje historické a štatistické dáta.

V pracovnom balíku 1 a pre vytvorenie výstupu 1 sú plánované aktivity:

O1/A1: DATABÁZA PRÍJEMCOV

  • Výber skupiny priamych príjemcov v každej partnerskej krajine okrem Belgicka za účelom začlenenia cieľových skupín do implementácie projektu od jeho úplného začiatku a zvlášť pre testovanie beta verzie vzdelávacích materiálov.

O1/A2: WORKSHOP

  • Workshop partnerov pre spracovanie primárnej analýzy poľnohospodárskych krajín v európskom, národnom a lokálnom kontexte.

O1/A3 & A4: VÝSKUMNÝ NÁSTROJ

  • Návrh výskumného nástroja na prezentáciu analýzy súčasného stavu riešenej problematiky. Hlbšia analýza súčasného stavu s pomocou expertov a účastníkov konania, ktorí nie sú súčasťou konzorcia.

O1/A5: NÁRODNÉ SPRÁVY

  • Edícia národných správ o problematike vzťahu medzi multifunkčnosťou  / udržateľnosťou poľnohospodárskych činností a európskych poľnohospodárskych krajín.

O1/A6: EDÍCIA SÚHRNNEJ SPRÁVY

  • Edícia súhrnnej správy.