O1/A6: EDÍCIA SÚHRNNEJ SPRÁVY

EUCALAND po zrealizovaní aktivít A1-A5 zosumarizuje a intepretuje získané informácie do podoby súhrnnej správy, ktorú zverejní v elektronickej forme, a ktorá bude ďalej slúžiť ako úvodný dokument pre školenia.

SR-SK

Predmetom projektu FEAL je podpora rozvoja a inovácií v oblasti profesionálneho vzdelávania a školenia malých, rodinných a mladých farmárov. Približne polovica územia EÚ je poľnohospodársky využívaná. Z toho vyplýva veľký význam poľnohospodárskej aktivity pre starostlivosť a udržiavanie kultúrnych krajín. Znalosti obyvateľov ako aj farmárov o kultúrnych, historických a environmentálnych hodnotách krajiny a možnostiach ich ohrozenia sú slabé, napriek tomu, že bývajú vo vidieckych oblastiach, kde sú obklopení jednotlivými typmi európskych poľnohospodárskych krajín (EPK). Úspešné podnikateľské stratégie by v tejto oblasti mohli viesť k novým pracovným príležitostiam, keďže v mnohých oblastiach je v súčasnosti nepriaznivá situácia s nezamestnanosťou. Taktiež by mali smerovať k integrácii a poskytovaniu služieb týkajúcich sa starostlivosti o európske poľnohospodárske krajiny (EPK) a mali by podporovať osvetu v tejto oblasti. V konečnom dôsledku by tieto stratégie mali zabezpečiť sociálnu a ekonomickú životaschopnosť fariem a vidieckych oblastí ako celku.

Viac čítajte v Súhrnnej správe.