Vzdelávacie moduly

Európa má bohatú a rozmanitú krajinu, ktorá zohráva dôležitú úlohu vo vidieckych hospodárstvach, biodiverzite a kultúrnom dedičstve.

Zatiaľ čo na úrovni Európskej únie existujú rôzne politické rámce týkajúce sa poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a zachovania kultúrneho dedičstva,  v rámci uvedených smerníc sú rámce týkajúce sa krajiny súčasťou širších politických rámcov.

Rámcová politika EÚ

 

 • Environmentálne politiky EÚ prispievajú k zachovaniu a ochrane ohrozených biotopov a druhov. Sieť Natura 2000 a smernica o biotopoch z roku 1992 stanovujú prísny systém ochrany druhov, ako aj rozsiahlu sieť lokalít ochrany biotopov s cieľom zabezpečiť ekologickú a ekonomickú trvalú udržateľnosť ohrozenej pôdy a voľne žijúcich zvierat.
 • V roku 2014 sa vysoko predstavení úradníci z Európskej komisie, zástupcovia európskych inštitúcií, zástupcovia medzinárodných orgánov, nadácií a medzinárodných združení, ako aj členovia akademickej obce, odborníci a organizácie občianskych združení zúčastnili medzinárodného stretnutia vedeného na tému „Kultúrne krajiny v sieti Natura2000:  na ceste k novej politike integrovaného riadenia kultúrneho a prírodného dedičstva.“
 • V súčasnosti možno nájsť politiku a usmernenia týkajúce sa správy a zachovávania krajiny prostredníctvom rôznych cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a rozvoja vidieka. Ako príklady môžeme uviesť agro-environmentálne opatrenia s cieľom starať sa o hodnotu krajiny, ako aj zachovanie kultúrneho významu a rekreačného využitia. Správa pôdy a poľnohospodárska politika jednotlivých členských štátov je tiež prispievajúcim faktorom, ktorý môže ovplyvniť charakter krajín.
 • Cieľom stratégie EÚ v oblasti biodiverzity 2020 je zastaviť stratu biodiverzity a služieb v ekosystémoch v EÚ a pomôcť zastaviť vytrácanie sa celosvetovej biodiverzity do roku 2020. Priebežná správa o dosiahnutom pokroku z roku 2015 však ukazuje, že hoci sa v určitých oblastiach dosiahol určitý pokrok, nedosiahol sa v dostatočnej miere.[1]

 

 

[1] Európska komisia (2015). Priebežný prehľad stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. [online] Dostupné na: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/mid_term_review_summary.pdf (sprístupnené k 7. septembru 2018).

[2] Európska komisia. Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky. [online]Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en (sprístupnené k 7. septembru 2018).

 

EÚ taktiež pozmenila zameranie SPP na zachovanie vidieckeho prostredia a pomoc pre trvalo udržateľnú výrobu. Navyše EÚ rozvinula svoju environmentálnu politiku tým, že v roku 1976 vypracovala smernice Rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva, v roku 1992 smernicu o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, a  v roku 2004  sieť Natura 2000, ktorá zahŕňala dve smernice o ochrane vtáctva a smernicu o biotopoch.  Natura 2000 je komplexná koncepcia starostlivosti o prírodu zameraná na rozvoj sietí ekosystémov v rámci EÚ. EÚ sa usiluje rozvíjať svoju environmentálnu politiku na ochranu biodiverzity tým, že presúva svoj cieľ, ktorý sa týka zachovávania druhov do danej oblasti ako celku, čím vytvára sieť rôznych oblastí ekosystémov. Natura 2000 zdôrazňuje význam vidieckej krajiny a biodiverzity.

Po zhodnotení smernice o vtáctve a biotopoch Európska komisia prijala Akčný plán EÚ pre prírodu, ľudí a hospodárstvo s cieľom zlepšiť ich realizáciu a zvýšiť ich prínos k dosiahnutiu cieľov v oblasti biodiverzity do roku 2020.

 

Cieľom SPP po roku 2020 je lepšie reagovať na súčasné a budúce výzvy v súvislosti so zmenou klímy alebo výmenou generácií a zároveň naďalej podporovať európskych poľnohospodárov v rámci trvalo udržateľného a konkurencieschopného poľnohospodárskeho sektora.[2] Toto umožní dobre zviditeľniť krajinu a biodiverzitu, ktoré zohrávajú úlohu v budúcich politikách SPP.

Navrhované ciele budúcej SPP zahŕňajú:                                     

 zabezpečenie spravodlivého príjmu pre poľnohospodárov  zvyšovanie konkurencieschopnosti  vyvažovanie moci v potravinovom reťazci opatrenia v oblasti zmeny klímy starostlivosť o životné prostredie  zachovanie krajiny a biodiverzity  podpora výmeny generácií životaschopné vidiecke oblasti  ochrana kvality potravín a zdravia

Rámcové projekty EÚ

 • Vytvorenie novej rozpočtovej položky spájajúcej existujúce programy financovania EÚ (napr. Horizont 2020, LIFE, Štrukturálne a investičné fondy - ESIF, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond pre námorníctvo a rybné hospodárstvo, atď.) v oblastiach životného prostredia, kultúry, vzdelávania a regionálneho rozvoja, uľahčí efektívne spolupôsobenie a umožní čo najlepšie využitie finančných prostriedkov na projekty zamerané na integrované spravovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na úrovni krajiny.
 • Existujú možnosti financovania na úrovni EÚ, ktoré pomáhajú formovať naše vnímanie krajín, vrátane projektu Hercules, ktorý je financovaný v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti  (FP7). Projekt poskytuje súhrnné údaje o tom, ako sa krajiny menia s ohľadom ako na klimatické, tak aj na ľudské správanie. Tento výskum umožní majiteľom pozemkov, verejným orgánom a mimovládnym organizáciám zachovať a spravovať európsku krajinu.
 • Projekt EPICAH (Efektívnosť nástrojov politiky pre cezhraničný pokrok v oblasti dedičstva) sa zaoberá ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva v cezhraničných oblastiach. Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu viacerých  nástrojov politiky, medzi ktoré sa radí aj program Interreg V­-A Slovakia-Hungary Cooperation 2014-2020. Hranica medzi Slovenskom a Maďarskom rozdeľuje ekologicky súdržnú krajinu, takže program tvorí dôležitý nástroj politiky na podporu integrácie prírodnej a kultúrnej krajiny na oboch stranách hranice. Projekt EPICAH má v úmysle vylepšiť program tým, že sa zameriava na koncepciu projektu, pilotné akcie a opatrenia, ktoré kombinujú trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu s podporou prírodného a kultúrneho dedičstva daného regiónu.

Medzinárodná organizácia

 

 • Väčšina politiky zameranej na krajinu v členských štátoch EÚ pochádza z Európskeho dohovoru o krajine Rady Európy, známeho aj ako Florenský dohovor; podporuje ochranu, riadenie a plánovanie krajiny a organizuje medzinárodnú spoluprácu v otázke krajiny.[1]
 • Rada Európy, medzinárodná organizácia pozostávajúca zo 47 členských štátov, sa pokúsila povzbudiť svojich členov, aby zaviedli národnú krajinnú politiku, ktorá spojí ich úsilie pre zlepšenie ochrany krajiny a hodnoty jej dedičstva. 
 • Dohovor je pakt, nie smernica EÚ, a preto nemá právny základ. V členských štátoch EÚ sú programy Natura 2000 a SPP nástrojmi na riadenie krajiny. 
 • ELC (Európsky dohovor o krajine) dopĺňa iné medzinárodné pakty, ako napríklad:

 

 

[1] Rada Európy. Európsky dohovor Rady Európy o krajine. [online] Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/landscape/home (sprístupnené k 7. septembru 2018).

Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Dohovor Rady Európy o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prirodzených biotopov Dohovor Rady Európy o ochrane architektonického dedičstva Európy Dohovor Rady Európy o ochrane archeologického dedičstva Európy

Krajiny

Nemecko

Vidiecka krajina v Nemecku je ovplyvnená poľnohospodárskou a environmentálnou politikou.[1] V priebehu rokov Nemecko vytvorilo environmentálne uvedomelú politiku rozvoja vidieka zásadnou revíziou svojho zákona o rozvoji vidieka v roku 1976.

Prostredníctvom SPP bolo zavedených niekoľko vhodných opatrení na podporu: pestovanie rôznych plodín; extenzívne využívanie trvalých trávnych porastov; ekologické výrobné metódy; zavádzanie pásov kvitnúcich rastlín; pestovanie prechodného ovocia; opatrenia na kontrolu erózie v poľnohospodárstve.

 

Taliansko

Taliansko má dlhoročnú tradíciu v histórii ochrany krajiny.[2]  Napriek veľkému dôrazu na túto problematiku a rastúcim zdrojom, ktoré sa venujú programom na zachovanie krajiny v programoch rozvoja vidieka (PRV) realizovaných talianskymi regiónmi, účasť farmárov je stále veľmi nízka.[3]

 

Slovensko

Ochrana prírody na Slovensku je založená na ochrane druhov a území, ktoré sú upravené národnou legislatívou (Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) a legislatívou EÚ. Národné právne predpisy vymedzujú koherentnú európsku sieť chránených oblastí, ktorá pozostáva zo špeciálnych oblastí ochrany a oblastí osobitnej ochrany a stanovuje podmienky pre riadenie a ochranu týchto oblastí. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) je zodpovedná za ochranu územia, druhov a jaskýň (CBD (Dohovor o biodiverzite) 2009).[4]

Národná stratégia pre biodiverzitu do roku 2020 stanovila cieľ zastaviť vytrácanie biodiverzity, ekosystémov a degradáciu ekosystémových služieb v Slovenskej republike do roku 2020.

 

Slovinsko

V Slovinsku existujú opatrenia a platby v rámci prvého a druhého piliera SPP, ktoré prispeli k zachovaniu poľnohospodárskej krajiny a rozvoju multifunkčných aktivít.  Reforma priamych platieb na obdobie rokov 2014 - 2020 je stanovená tak, aby podporovala environmentálne prijateľnú a udržateľnú farmársku prax. Pozitívny vplyv na poľnohospodársku krajinu môže predstavovať aj systém združenej podpory producentov mlieka z horských regiónov, ktorý môže pomôcť zabrániť opusteniu poľnohospodárskej pôdy v horských oblastiach. Opatrenia v rámci iniciatívy LEADER a miestneho rozvoja vedeného spoločenstvom môžu výrazne prispieť k zachovaniu poľnohospodárskej krajiny a jej kultúrneho a historického dedičstva.

 

Španielsko

V celom Španielsku existujú rôzne politiky v otázke krajiny, pretože v systéme sú niektoré zodpovednosti a právomoci v kompetencii regiónu a nie sú v kompetencii štátu.[5]

Špecifický rámec multifunkčného rozvoja poľnohospodárstva a chovu zvierat stanovuje niekoľko zákonov (Zákon o turizme vo vidieckom prostredí a aktívny turizmus, Zákon o prírodnom dedičstve a biodiverzite, atď.), ako aj špecifické zákony na ochranu a reguláciu rozvoja určitých poľnohospodárskych oblastí (Zákon o „dehesách“ (v Španielsku), zákon o Andalúzskom olivovom háji atď.).

Zákon o prírodnom dedičstve a biodiverzite (Zákon č. 42/2007) bol aktualizovaný v roku 2015 (Zákon č. 33/2015) a vyžaduje, aby španielske ministerstvo poľnohospodárstva, potravín a životného prostredia v spolupráci s autonómnymi komunitami Španielska a ostatnými ministerstvami vypracovalo národnú „zelenú“ stratégiu pre infraštruktúru do roku 2018.[6]

 

 

[1] Správa krajiny v Nemecku. [online] Dostupné na: https://www.env.go.jp/nature/satoyama/syuhourei/pdf/cwe_13.pdf (sprístupnené k 1. októbru 2018).

[2] Moschini, R. (2015). Krajina a chránená prírodná oblasť: Zákony a politika v Taliansku. V: R. Gambino and A. Peano, ed., Nature Policies and Landscape Policies: Towards an Alliance. [online] Switzerland: Springer International Publishing. Dostupné na: https://bit.ly/2NWm6W4 (sprístupnené k 7. septembru 2018).

[3] Patrizia Borsotto, Roberto Henke, Maria Carmela Macrì & Cristina Salvioni (2008) Participation in rural landscape conservation schemes in Italy, Landscape Research

[4] Informačné systémy o biodiverzite pre Európu. Zelená infraštruktúra na Slovensku. [online] Dostupné na:  https://biodiversity.europa.eu/countries/gi/slovakia (sprístupnené k 7. septembru 2018).

[5] Španielske metodiky charakteru krajiny po Európskom dohovore o krajine. (2015). Medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu. [online] Dostupné na:  https://iale.uk/javier-bab%25C3%25AD-almenar/news/8011 (sprístupnené k 7. septembru 2018). 2018].

[6] Informačné systémy o biodiverzite pre Európu. Zelená infraštruktúra v Španielsku. [online] Dostupné na:  https://biodiversity.europa.eu/countries/gi/spain (sprístupnené k 7. septembru 2018).

Vitajte v sekcii tréningových modulov projektu FEAL.

Skôr než si začnete prezerať existujúce moduly, radi by sme vám poskytli prehľad všetkých modulov školení, ktoré sme vytvorili, a krátky úvod na vysvetlenie, ako a prečo ich používať.

Prosím, preštudujte si tento úvod, aby ste získali čo najviac zručností a čo najviac vedomostí o moduloch.

 

POTREBNÉ ZRUČNOSTI, ZNALOSTI A PRÍSTUPY

Predtým, ako sme začali vytvárať tréningové moduly, vypracovali sme súhrnnú správu a niekoľko prípadových štúdií na identifikáciu dôležitých tém v prepojení úspešného podnikateľského hospodárenia v európskych poľnohospodárskych krajinách (EPK) a oblastiach, v ktorých sú vedomosti a informácie potrebné.

Na základe výstupov sme určili hlavné oblasti, v ktorých je potrebné ďalšie vzdelávanie.

1. Princípy multifunkčného poľnohospodárstva a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Prehľad 

Tento modul vysvetľuje, ako vedomosti o hodnotách EPK môžu poľnohospodárom predstaviť nové možnosti na vyvíjanie nepoľnohospodárskych aktivít, a teda na implementáciu multifunkčného poľnohospodárstva. Povedomie o kvalite krajiny zo strany poľnohospodárov a zainteresovaných strán má za účel riešiť výzvy Európskeho dohovoru o krajine (CoE, 2000).

Učebné ciele

Vedomosti

 • Pochopenie typológie európskych poľnohospodárskych krajín a atribútov, podľa ktorých sú EPK multifunkčné.
 • Know-how s cieľom uplatniť multifunkčné aktivity v rámci rôznych EPK.

Zručnosti

 • Rozpoznávanie typu krajiny EPK a hodnoty rôznych EPK a povahy danej krajiny.
 • Uplatňovanie multifunkčnej poľnohospodárskej činnosti v súčinnosti s charakteristikou konkrétnej EPK.
 • Poskytovanie primeranej starostlivosti EPK, zachovávanie hodnôt EPK a zlepšovanie ich kvality.

Prístupy

 • Povedomie o tom, ako zlepšovať kvalitu a udržiavanie EPK trvalo udržateľným spôsobom s ohľadom na tradičné využitie pôdy, založené na hlbokých poznatkoch predkov o životnom prostredí, zachovávajúc charakter krajiny.

Index

 • Medzinárodný kontext EPK prezentovaný v prípadových štúdiách
 • EPK prezentované v prípadových štúdiách
 • Národný kontext EPK prezentovaný v prípadových štúdiách
 • Pokročilé multifunkčné podnikanie založené na hodnotách EPK
 • Kvalitná krajina ako výsledok multifunkčného a udržateľného poľnohospodárstva a ako prínos pre ďalší rozvoj podnikania
 • Údržba a zachovávanie hodnôt EPK
 • Zdieľanie a šírenie poznatkov o hodnotách EPK

2. Podnikateľské koncepcie v prepojení európskej poľnohospodárskej krajiny (EPK), udržateľnej poľnohospodárskej činnosti a multifunkčného poľnohospodárstva (MFP)

Prehľad

Tento modul sa zameriava na interakcie medzi poľnohospodárskou činnosťou ako profesionálnou činnosťou, ktorá je založená na spravovaní poľnohospodárskej pôdy a krajinárskymi úpravami, akými je krajinotvorba súvisiaca s poľnohospodárstvom a ostatnými činnosťami na vidieku, vedome prepojenými s poznaním územia, jeho prírodným kapitálom a dedičstvom pôvodnej krajiny.

Učebné ciele

Vedomosti

 •  Poznať širokú škálu aktivít a služieb vhodných pre agrárny a vidiecky cestovný ruch, ekoturistiku, dedičstvo potravinárskeho cestovného ruchu a fariem so vzdelávacou funkciou.

Zručnosti

 • Získať hĺbkovú kompetenciu vo všetkých druhoch vonkajších zariadení a služieb, ktoré môžu byť zabezpečené dobre štruktúrovaným multifunkčným plánovaním poľnohospodárstva.
 • Porozumieť a uviesť do praxe marketingové riešenia spolu s komerčnými ponukami ekoturistických súkromných klientov, skupín a prevádzkovateľov zájazdov (cestovnými kanceláriami). 

Prístupy

 • Získať celkové vedomosti a povedomie o tradičnom dedičstve v oblasti poľnohospodárskej činnosti, ktoré tvoria základ pre začatie úspešných multifunkčných poľnohospodárskych činností založených na poľnohospodárskej krajine.

Index

 • Prehľad
 • Kapitola I - Schéma výkladu poľnohospodárskych krajín
 • Kapitola II - Kultúrne princípy spájajúce trvalo udržateľnú poľnohospodársku činnosť a krajinu
 • Kapitola III - Multifunkčné poľnohospodárstvo, trvalo udržateľné využívanie pôdy a krajiny
 • Kapitola IV - Prispievanie k ochrane krajiny, jej zachovávaniu a inovácii
 • Závery

3. Podnikateľský plán a jeho úspešná implementácia

Prehľad:

Tento modul vám ukáže kroky potrebné pre vypracovanie jasného podnikateľského plánu a dá vám tipy na dosiahnutie úspechu pri jeho implementácii. Zaoberá sa formálnymi aspektmi, ako aj podnikateľským prístupom k vytvoreniu právneho a ekonomického základu pre úspešné podnikanie v oblasti spájania poľnohospodárskej činnosti a Európskych hospodárskych krajín (EAL).

Učebné ciele

Vedomosti

 • Porozumenie obchodnému plánovaniu a jeho významu pre úspešné podnikanie.
 • Jasný obraz o riadení podniku.

Zručnosti

 • Schopnosť rozpoznať meniace sa a náročné situácie a vysporiadať sa s nimi podnikateľským spôsobom.
 • Rozpoznanie obchodných príležitostí pri prepojení poľnohospodárskej činnosti a EPK.
 • Schopnosť využiť vo svojom podniku zásady obchodného plánovania a riadenia podniku.

Prístupy

 • Zvyšovanie povedomia o zlepšovaní / zachovaní kvality EPK spolu s úspešným podnikaním v oblasti poľnohospodárskej činnosti

Index

 1. Obchodné plánovanie - jeho potreba a využitie pre podnikateľov
 2. Podnikateľské spracovanie obchodného plánovania
 3. Písanie obchodného plánu
 4. Hlavné súčasti vášho OBCHODNÉHO PLÁNU
 5. RIADENIE PODNIKU v rámci MFP a EPK
 6. Kľúčové funkcie RIADENIA PODNIKU
 7. Začnite s RIADENÍM PODNIKU

4. SWOT analýza: trvalo udržateľné využívanie EPK (európske poľnohospodárske krajiny) podľa špecifických regiónov

Prehľad:

V tomto module prezentujeme faktory, ktoré podporujú a povzbudzujú spoluprácu, komunikačné zručnosti a „win-win“ situácie (z ktorých majú prospech obidve strany): ich rozpoznávanie a využitie týchto situácií. Na tento účel použijeme prepojenia na prípadové štúdie, súhrnnú správu a ďalšie materiály, v ktorých je náležitý obsah uvedený podrobnejšie.

 • Učebné ciele

Vedomosti

 • Získate poznatky o zainteresovaných stranách, ktoré sa podieľajú na vytváraní operačného základu pre multifunkčné poľnohospodárstvo a chov zvierat a pre trvalú udržateľnosť  EPK
 • Uvedomíte si dôležitosť komunikácie
 • Získate prehľad o možných oblastiach a formách spolupráce pre rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva pre trvalú udržateľnosť EPK, čo vedie k „win-win“ situáciám.

Zručnosti

 • Budete mať možnosť zvážiť svoju vlastnú pozíciu a možnosti pre multifunkčné poľnohospodárstvo pre trvalú udržateľnosť EPK a možné „win-win“ situácie

Prístupy

 • Uvedomovanie si možností pre vytváranie alebo zlepšovanie multifunkčného poľnohospodárstva pre trvalú udržateľnosť EPK
 • Význam komunikačných zručností
 • Uvedomovanie si sily spolupráce

 

Index

 • Zainteresované strany pri vytváraní operačného základu pre multifunkčné poľnohospodárstvo zabezpečujúce udržateľnosť EPK  
 • Komunikačné zručnosti a komunikačné kanály
 • Spolupráca v multifunkčnom poľnohospodárstve zabezpečujúca udržateľnosť EAL
 • „Win-win“ situácie v multifunkčnom poľnohospodárstve zabezpečujúce udržateľnosť EAL

5. KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI, SPOLUPRÁCA

Prehľad:

V tomto module prezentujeme faktory, ktoré podporujú a povzbudzujú spoluprácu, komunikačné zručnosti a „win-win“ situácie (z ktorých majú prospech obidve strany): ich rozpoznávanie a využitie týchto situácií. Na tento účel použijeme prepojenia na prípadové štúdie, súhrnnú správu a ďalšie materiály, v ktorých je náležitý obsah uvedený podrobnejšie.

Učebné ciele

Vedomosti

 • Získate poznatky o zainteresovaných stranách, ktoré sa podieľajú na vytváraní operačného základu pre multifunkčné poľnohospodárstvo zabezpečujúce udržateľnosť EPK
 • Získate prehľad o možných oblastiach a formách spolupráce pre rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva zabezpečujúce udržateľnosť EPK, čo vedie k „win-win“ situáciám.

Zručnosti

 • Budete mať možnosť zvážiť svoju vlastnú pozíciu a možnosti pre multifunkčné poľnohospodárstvo zabezpečujúce udržateľnosť EPK a možné „win-win“ situácie

Prístupy

 • Uvedomovanie si možností pre vytváranie alebo zlepšovanie multifunkčného poľnohospodárstva zabezpečujúce udržateľnosť EPK
 • Uvedomovanie si dôležitosti komunikácie a komunikačných zručností
 • Uvedomovanie si sily spolupráce

 

TRVANIE MODULOV

Moduly školení vám poskytujú všeobecné informácie o pozadí, koncepciách a podnikateľských aktivitách v prepojení poľnohospodárstva a EPK a tiež sa stretnete s konkrétnymi aspektmi a náznakmi úspešného prístupu.

Odporúčame vám moduly hĺbkovo preštudovať. Neunáhlite sa a ak je to potrebné niekoľkokrát ich prechádzajte.

V závislosti od osobného nastavenia a individuálneho modulu by ste mali mať minimálne 60 minút na každý modul, aby ste mohli naplno využiť ponuku vedomostí.

 

POUŽITIE VAŠICH MODULOV

Tréningové moduly sme vytvorili tak, aby ich bolo možné používať v celej Európe a aby mali čo najväčší prínos pre študentov.

Odporúčame prechádzať modulmi postupne, pretože obsah je tvorený zo všeobecných informácií a z modulu na modul je detailnejší.

Ako používať vzdelávacie moduly:

 

 • Môžete rýchlo prechádzať cez všetky moduly, aby ste získali prehľad o obsahu a potom sa môžete detailnejšie pozrieť na témy, ktoré skutočne potrebujete vedieť.
 • Môžete prejsť všetky moduly krok za krokom, pretože obsah bol vytvorený z potrieb hodnotených na začiatku projektu, a preto  poskytuje široký rozsah dôležitých vedomostí. Možno nie všetko bude pre vás relevantné - ale možno to bude prínosné v  budúcnosti.
 • Moduly môžete prechádzať samostatne, alebo  v skupinách a vymieňať si svoje zistenia a názory o získaných informáciách.