O1/A6: POVZETEK POROČIL

EUCALAND bo združil informacije NP v skupno poročilo, ki bo objavljeno v elektronskem formatu in bo služilo kot predstavitveni dokument končnega programa usposabljanja.

SR-SI

Cilj projekta FEAL je podpirati razvoj in inovacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za mlade kmete iz manjših in/ali družinskih kmetij. Približno polovica zemlje v EU je kmetovane. Iz tega razloga je kmetijstvo nujno potrebno za nastanek in obstoj kulturne krajine. Podeželsko prebivalstvo je obdano z evropsko kmetijsko krajino, a je kljub temu njihovo zavedanje o njeni kulturni, okoljski in zgodovinski vrednosti ter o njenem nastanku, omejeno – enako velja tudi za kmete. Uspešni poslovni koncepti na tem področju lahko vodijo do nadaljnjega razvoja in zaposlitev v kmetijskem sektorju, ki se srečuje s posledicami povečevanja brezposelnosti. Vpleljevanje in zagotavljanje storitev v povezavi z vzdrževanjem in promocijo evropske kmetijske krajine lahko predstavlja pomemben vir za zagotavljanje socialne in ekonomske vitalnosti kmetij in podeželskih območij na splošno.

Preberite več v Zaključnem poročilu.