Vitajte vo FEAL-EDUWEB-e!

FEAL-EDUWEB je internetový vzdelávací systém určený pre samoštúdium výučbových materiálov pre mladých a rodinných farmárov. Ponúka nápady a riešenia v oblasti multifunkčného poľnohospodárstva, s dôrazom na starostlivosť o dedičstvo európskych poľnohospodárskych krajín. Všetky informácie sú založené na výskume, rozhovoroch s farmármi a na prípadových štúdiách z 5 krajín: Nemecka, Slovenska, Slovinska, Španielska a Talianska. FEAL-EDUWEB Vám pomôže rozvinúť a zlepšiť vedomosti o podnikateľských možnostiach, identifikovať silné a slabé stránky, prevziať iniciatívu a pozitívny postoj k inovácii a zmene. FEAL-EDUWEB je dostupný v 7 jazykoch.

Poďme sa prejsť cez FEAL-EDUWEB!

Súhrnná správa je úvodným dokumentom pre FEAL-EDUWEB. Je súhrnom najnovších poznatkov o vzťahoch medzi udržateľnými a multifunkčnými poľnohospodárskymi činnosťami a európskymi poľnohospodárskymi krajinami, ktoré sú zozbierané z národných správ zúčastnených krajín. Táto správa informuje o význame zvýšenia povedomia o udržateľných a multifunkčných poľnohospodárskych činnostiach medzi zainteresovanými miestnymi skupinami a širokou verejnosťou. Súčasne poskytuje používateľovi aj úvodný náhľad do problematiky iných vzdelávacích modulov FEAL-EDUWEB-u.

FEAL databáza prípadových štúdií obsahuje 28 prípadových štúdií z piatich krajín ukazujúcich osvedčené postupy úspešných podnikateľských stratégií udržateľného a multifunkčného poľnohospodárstva, ktoré zabezpečuje zachovanie hodnoty a kvality európskych poľnohospodárskych krajín. Podnikatelia na vidieku a farmári s rozličnými profilmi a v rozdielnych európskych poľnohospodárskych krajinách v nich odhaľujú svoj každodenný život, námahu a usilovnosť. Prípadové štúdie sú preto príkladmi, ktoré pomôžu farmárom v podobnej situácii, aby zistili, ako sa iní podnikatelia starajú o svoju krajinu v rôznych častiach Európy. Prípadové štúdie prinášajú reálne skúsenosti farmárov, ktoré boli zozbierané počas rozhovorov s nimi. Obsahujú aj fotografie fariem a okolitej poľnohospodárskej krajiny, polohu farmy v mapách a interaktívne súbory PDF, ktoré vytvárajú prepojenie medzi konkrétnou poľnohospodárskou produkciou a činnosťou, a európskymi poľnohospodárskymi krajinami v okolí farmy.

E-Atlas európskych poľnohospodárskych krajín reprezentuje ich rozmanitosť v celej Európe. Každá farma sa nachádza v určitej poľnohospodárskej krajine. Tak ako v Európe existuje široká škála rozdielnych krajín, rovnako existujú aj podobnosti v ich prírodnom a/alebo poľnohospodárskom prostredí a čiastočne aj v ich historickom pôvode. E-Atlas pomôže porozumieť črtám krajiny, prečo sú hodnotné, a prečo sú dôležité pre zachovanie krajinného rázu. Túto vedomosť je vhodné využiť pri propagácii fariem a súčasne transformovať poznatky o pridaných hodnotách krajiny do podnikateľskej činnosti.

Celkovo existuje 5 vzdelávacích modulov, ktoré integrujú teoretické poznatky zo Súhrnnej správy. Moduly súčasne obsahujú implementačné modely osvedčených postupov z prípadových štúdií a charakteristiku európskych poľnohospodárskych krajín, ktoré sú podrobnejšie opísané v interaktívnom E-Atlase. Každý tréningový modul obsahuje úvod. Prosím, prechádzajte modulmi pozorne, aby ste zozbierali čo najviac zručností a aj poznatkov. Nájdete v nich veľa prepojení medzi rozdielnymi časťami vzdelávacieho systému, ktoré Vám poskytnú dodatočné informácie; Vy sa môžete rozhodnúť, ktorá informácia je pre Vás najviac užitočná a nevyhnutná!

Dotazník sebahodnotenia je k dispozícii pre každý modul. Umožní Vám skontrolovať si vedomosti a schopnosti, ktoré ste získali. Ak výsledok sebahodnotenia nie je uspokojivý, vždy si môžete štúdium modulu zopakovať.

Zapamätajte si, dôležité je, aby ste si detailne vyhodnotili Vašu farmu ako aj Váš individuálny podnikateľský zámer v module 4 prostredníctvom SWOT analýzy v súbore programu Excel.

Spojte teóriu s praxou! ... a zapamätajte si:

Začnite, kde ste. Použite, čo máte. Robte, čo dokážete. - Arthur Ashe -