Vitajte vo FEAL-EDUWEB-e!

FEAL-EDUWEB je internetový vzdelávací systém určený pre samoštúdium výučbových materiálov, nápadov a riešení o tom, že multifunkčné poľnohospodárstvo zdôrazňujúce dedičstvo Európskych poľnohospodárskych krajín môže byť prínosom pre mladých a rodinných farmárov. Všetky informácie sú založené na výskume, rozhovoroch s farmármi a na prípadových štúdiách z 5 krajín: Nemecka, Slovenska, Slovinska, Španielska a Talianska. FEAL-EDUWEB Vám pomôže rozvinúť a zlepšiť vedomosti o podnikateľských možnostiach, identifikovať silné a slabé stránky, prevziať iniciatívu a pozitívny postoj k inovácii a zmene. FEAL-EDUWEB je dostupný v 7 jazykoch.

Poďme sa prejsť cez FEAL-EDUWEB!

Súhrnná správa je úvodným dokumentom pre FEAL-EDUWEB. Je súhrnom najnovších poznatkov o vzťahoch medzi udržateľnými a multifunkčnými poľnohospodárskymi činnosťami a Európskymi poľnohospodárskymi krajinami, ktoré sú zozbierané z národných správ zúčastnených krajín. Táto správa je základným zdrojom pre zvýšenie povedomia o dôležitosti udržateľných a multifunkčných poľnohospodárskych činností medzi zainteresovanými miestnymi skupinami a širokou verejnosťou. Súčasne poskytuje používateľovi aj úvodný náhľad do problematiky iných vzdelávacích modulov FEAL-EDUWEB-u.

FEAL databáza prípadových štúdií obsahuje 28 prípadových štúdií z piatich krajín ukazujúcich osvedčené postupy úspešných podnikateľských stratégií udržateľného a multifunkčného poľnohospodárstva, ktoré zabezpečuje zachovanie hodnoty a kvalitu Európskych poľnohospodárskych krajín. Podnikatelia na vidieku a farmári s rozličnými profilmi a v rozdielnych Európskych poľnohospodárskych krajinách v nich odhaľujú svoj každodenný život, námahu a usilovnosť. Prípadové štúdie sú preto príkladmi, ktoré pomôžu farmárom v podobnej situácii, aby zistili, ako sa iní podnikatelia starajú o svoju krajinu v rôznych častiach Európy. Prípadové štúdie prinášajú reálne skúsenosti farmárov, ktoré boli zozbierané počas rozhovorov s nimi. Obsahujú aj fotografie fariem a okolitej poľnohospodárskej krajiny, polohu farmy v mapách a interaktívne súbory PDF, ktoré vytvárajú prepojenie medzi konkrétnou poľnohospodárskou produkciou a činnosťou, a Európskymi poľnohospodárskymi krajinami v okolí farmy.

E-Atlas Európskych poľnohospodárskych krajín reprezentuje ich rozmanitosť v celej Európe. Každá farma sa nachádza v určitej poľnohospodárskej krajine. Tak ako v Európe existuje široká škála rozdielnych krajín, rovnako existujú aj podobnosti v ich prírodnom a/alebo poľnohospodárskom prostredí a čiastočne aj v ich historickom pôvode. E-Atlas Vám pomôže porozumieť črtám krajiny, prečo sú hodnotné, a prečo sú dôležité pre zachovanie krajinného rázu. Táto vedomosť Vám pomôže lepšie propagovať Vaše aktivity a transformovať pridané hodnoty krajiny do podnikateľskej činnosti.

Celkovo existuje 5 vzdelávacích modulov integrujúcich teoretické poznatky zo Súhrnnej správy. Moduly súčasne obsahujú implementačné modely osvedčených postupov prezentovaných v prípadových štúdiách a prostredie farmy vyjadrené v E-Atlase. Každý tréningový modul obsahuje úvod. Prosím, prechádzajte modulmi pozorne, aby ste zozbierali čo najviac zručností a aj poznatkov. Nájdete v nich veľa prepojení medzi rozdielnymi časťami vzdelávacieho systému, ktoré Vám poskytnú dodatočné informácie; Vy sa môžete rozhodnúť, ktorá informácia je pre Vás najviac užitočná a nevyhnutná!

Dotazník sebahodnotenia, ktorý je k dispozícii pre každý modul, Vám umožní skontrolovať si, aké ste získali vedomosti a schopnosti. Ak výsledok sebahodnotenia nie je uspokojivý, vždy si môžete štúdium modulu zopakovať.

Zapamätajte si, dôležité je, aby ste si detailne vyhodnotili Vašu farmu ako aj Váš individuálny podnikateľský zámer v module 4 prostredníctvom SWOT analýzy v súbore programu Excel.

Spojte teóriu s praxou! ... a zapamätajte si:

Začnite, kde ste. Použite, čo máte. Robte, čo dokážete. - Arthur Ashe -