Training Modules

Evropa ima bogate in raznolike krajine, ki so življensko pomembne za ekonomijo, biotsko pestrost in kulturno dediščino.

Medtem ko na ravni Evropske unije obstajajo različni okviri politike v zvezi s kmetijstvom, razvojem podeželja in ohranjanjem kulturne dediščine, so okvirji v zvezi s krajinami del širših političnih okvirov v prej omenjenih direktivah.

Politični okvir EU

 • Okoljske politike EU prispevajo k ohranjanju in varovanju ogroženih habitatov in vrst. Omrežje Natura 2000 in Direktiva o habitatih iz leta 1992 vzpostavljata strog sistem varstva vrst in široko mrežo območij za ohranjanje habitatov, da bi zagotovili ekološko in ekonomsko trajnost ogroženih zemljišč in prosto živečih živali.
 • V letu 2014 so se visoki uradniki Evropske komisije, predstavniki evropskih institucij, predstavniki mednarodnih teles, fundacij in mednarodnih združenj ter člani akademske skupnosti, strokovnjaki in organizacije civilne družbe udeležili mednarodnega srečanja “ O kulturnih krajinah v Območja Natura 2000: Na poti k novi politiki za celostno upravljanje kulturne in naravne dediščine “
 • Trenutno je politike in smernice v zvezi z upravljanjem in ohranjanjem krajine mogoče najti v različnih ciljih SKP in razvoja podeželja. Primeri vključujejo kmetijsko-okoljske ukrepe, katerih namen je prispevati k ohranjanju dragocenih krajin, njihovega kulturnega pomena in uporabe za rekreativno rabo. Upravljanje zemljišč in kmetijska politika posameznih držav članic sta tudi dejavnika, ki lahko vplivata na naravo pokrajin.
 • Namen strategije EU za biotsko raznovrstnost 2020 je ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU ter preprečiti izgubo svetovne biotske raznovrstnosti. Vmesno poročilo o napredku v letu 2015 pa kaže, da je bil dosežen določen napredek na nekaterih področjih, vendar je stopnja napredka nezadostna. [1]

 

EU se je v SKP osredotočila na ohranjanje podeželskega okolja in na pomoč za trajnostno proizvodnjo. Poleg tega je EU razvila svojo okoljsko politiko z uvedbo direktiv Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic leta 1976; o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst leta 1992; in mrežo Natura2000, ki je v letu 2004 vključevala direktivo o pticah in direktivo o habitatih. Natura2000 je celovita politika ohranjanja narave, ki je namenjena razvoju ekosistemskih omrežij v EU. EU si prizadeva razviti svojo okoljsko politiko za zaščito biotske raznovrstnosti tako, da svoje cilje preusmeri iz ohranjanja vrst na območje kot celoto in ustvari mrežo različnih ekosistemskih območij. Natura2000 poudarja pomen podeželjske krajine in biotske raznovrstnosti.

Po izvedbi ocene Direktive o pticah in habitatih je Evropska komisija sprejela akcijski načrt EU za naravo, ljudi in gospodarstvo, da bi izboljšala in povečala  prispevek k doseganju ciljev biotske raznovrstnosti do leta 2020.

 

Cilj strategije SKP po letu 2020 je, da se bolj odziva na sedanje in prihodnje izzive v zvezi s podnebnimi spremembami in generacijsko prenovo, hkrati pa še naprej podpira evropske kmete s ciljem trajnostnega in konkurenčnega kmetijskega sektorja [2]. Iz tega se da videti kako igrajo krajine in biotska raznovrstnost  pomembno vlogo v prihodnjih politikah SKP.

 

Predlagani cilji prihodnje SKP so:

• zagotavljanje poštenega dohodka kmetom

• povečanje konkurenčnosti

• uravnavanje moči v prehranski verigi

• ukrepanje ob podnebnih spremembah

• skrb za okolje

• ohranjanje krajine in biotske raznovrstnosti

• podpiranje generacijske obnove

• dinamična podeželska območja

• varovanje kakovosti hrane in zdravja

 

[1] European Commission (2015). Mid-term review of the EU biodiversity strategy to 2020. [online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/mid_term_review_summary.pdf [Accessed 7 Sept. 2018].

[2] European Commission. Future of  common agricultural policy. [online] Available at: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en [Accessed 7 Sept. 2018].

Okvirji za EU projekte

 • Razvoj nove proračunske linije, ki povezuje obstoječe programe financiranja EU (npr. Horizon 2020, LIFE, strukturni in investicijski skladi - ESIF, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo itd.) s področji okolja, kulture, izobraževanja in regionalnega razvoja, bo omogočila sinergije in najboljše možno izkoriščanje sredstev za projekte, namenjene integriranemu upravljanju kulturne in naravne dediščine na ravni krajin.
 • Obstajajo možnosti financiranja na ravni EU, ki prispevajo k oblikovanju našega razumevanja krajin, vključno s projektom Herkules, ki se financira iz sedmega okvirnega programa Evropske unije za raziskave, tehnološki razvoj in promocijo (FP7). Projekt je zbral podatke o tem, kako se krajine spreminjajo ob upoštevanju podnebnih sprememb in človeških ravnanj. Ta raziskava bo lastnikom zemljišč, vladnim institucijam in nevladnim organizacijam omogočila, da ohranijo in upravljajo evropske krajine.
 • Projekt EPICAH (Uspešnost političnih instrumentov za pospeševanje čezmejnega sodelovanja pri ohranjanju dediščine) obravnava varstvo naravne in kulturne dediščine na čezmejnih območjih. Namen projekta je prispevati k izboljšanju številnih političnih instrumentov, med katerimi je tudi program Interreg V-A Slovaška-Madžarska v obdobju 2014-2020. Meja med Slovaško in Madžarsko deli organsko povezane  krajine, program pa je pomemben politični instrument, ki podpira povezovanje naravnih in kulturnih krajin na obeh straneh meje. Namen EPICAH je izboljšati program tako, da se osredotoči na načrtovanje projektov, pilotne ukrepe in ukrepe, ki spodbujajo trajnostni razvoj turizma s promocijo naravne in kulturne
 • dediščine regije.

Mednarodne organizacije

 • Večina krajinskih politik v evropskih državah članicah izhaja iz Evropske konvencije o krajini Sveta Evrope, znanega tudi kot Konvencija iz Firenc; spodbuja zaščito, upravljanje in načrtovanje krajin ter organizira mednarodno sodelovanje na področju krajine. [1]
 • Svet Evrope, mednarodna organizacija, sestavljena iz 47 držav članic, je poskušala spodbuditi svoje članice k uvajanju nacionalnih krajinskih politik, ki bi nato združile svoja prizadevanja za izboljšanje ohranjanja krajinske dediščine.
 • Konvencija je pogodba, ne pa direktiva EU in zato nima pravnih učinkov. V državah članicah EU so programi Nature 2000 in SKP orodja za upravljanje krajin.
 •  ELC dopolnjuje druge mednarodne pogodbe, kot so:

 

-     Konvencijo Unesca o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine

-     Konvencija Sveta Evrope o varstvu evropskih prosto živečih živali in naravnih habitatov

-     Konvencija Sveta Evrope o varstvu arhitekturne dediščine Evrope

-     Konvencija Sveta Evrope o varstvu arheološke

          

 

[1] Council of Europe. Council of Europe Landscape Convention. [online] Available at: https://www.coe.int/en/web/landscape/home [Accessed 7 Sep. 2018].

Državah

Nemčija

Na podeželsko krajino v Nemčiji vplivajo kmetijska in okoljska politika. Z leti je Nemčija zavestno razvila  okoljsko usmerjeno politiko razvoja podeželja s tem, da je leta 1976 temeljito revidirala svoj zakon o razvoju podeželja.

V okviru SKP obstaja več  ukrepov za plačila: pridelava več vrst različnih rastlin; ekstenzivna raba travinj; ekološk proizvodnja; zasaditev mejic; pridelava vmesnih pridelkov; ukrepi za monitoring erozije v kmetijstvu.

 

Italija

Italija ima dolgo tradicijo varovanja krajine. Kljub velikemu poudarku temu vprašanju in povečanju sredstev  namenjenih ohranjanju in varovanju krajine v programih  razvoja podeželja (RDP), ki jih izvajajo italijanske regije, je sodelovanje kmetov še vedno zelo majhno. [1]

 

Slovaška

Ohranjanje in varovanje narave na Slovaškem temelji na zaščiti vrst in območij, ki jih ureja nacionalna zakonodaja (Zakon št. 543/2002 o varstvu narave in krajine) in zakonodaji EU. Nacionalna zakonodaja opredeljuje  evropsko mrežo zavarovanih območij, ki jo sestavljajo posebna območja ohranjanja in posebna območja varovanja ter določa pogoje za upravljanje in zaščito teh območij. Državni Zavod za varstvo narave Slovaške republike (SNC) je odgovoren za zaščito in varovanje teritorija, živalskih in rastlinskih vrst ter zaščito podzemnega sveta (CBD, 2009).

Nacionalna strategija za biotsko raznovrstnost  je določila cilj, da se do leta 2020 ustavi izguba biotske raznovrstnosti, ekosistemov in degradacija ekosistemskih storitev v Slovaški republiki.

 

Slovenija

Ukrepi in plačila v okviru prvega in drugega stebra CAP v Sloveniji so prispevali k ohranjanju kmetijskih krajin in razvoju multifunkcijskih dejavnosti. Reforma neposrednih plačil za obdobje 2014-2020 je določena tako, da podpira okolju prijazno in trajnostno kmetijsko prakso. Pozitiven učinek na kmetijsko krajino lahko predstavlj tudi shema proizvodno vezane podpore za mleko iz gorskih regij, ki lahko pomaga preprečiti opuščanje kmetijskih zemljišč v teh regijah. LEADER in lokalni razvojni ukrepi, lahko znatno prispevajo k ohranjanju kmetijskih krajin ter njihove kulturne in zgodovinske dediščine.

 

Španija

V Španiji obstajajo različne krajinske politike zaradi sistema, v katerem so nekatere odgovornosti in pooblastila v lasti regije in ne države. [2]

Poseben okvir za večfunkcionalni razvoj kmetijstva določa več zakonov ( Turizem v podeželskem okolju in Aktivni turizem, Zakon o naravni dediščini in biotski raznovrstnosti itd.) Ter posebni zakoni, ki ščitijo in urejajo razvoj nekaterih kmetijskih krajin (Zakon na Dehesi, zakon o Andaluzijskih oljčnih nasadih itd.).

Zakon o naravni dediščini in biotski raznovrstnosti (42/2007) je bil posodobljen leta 2015 (Zakon 33/2015) in od španskega ministrstva za kmetijstvo, prehrano in okolje v sodelovanju z avtonomnimi skupnostmi Španije in drugimi ministrstvi zahteva  pripravo nacionalne zelene infrastrukturne strategije do leta 2018. [3]

 

 

[1] Patrizia Borsotto, Roberto Henke, Maria Carmela Macrì & Cristina Salvioni (2008) Participation in rural landscape conservation schemes in Italy, Landscape Research

[2] Spanish Landscape Character Methodologies after the European Landscape Convention. (2015). International Association for Landscape Ecology. [online] Available at: https://iale.uk/javier-bab%25C3%25AD-almenar/news/8011 [Accessed 7 Sep. 2018].

[3] Biodiversity Information Systems for Europe. Green Infrastructure in Spain. [online] Available at: https://biodiversity.europa.eu/countries/gi/spain [Accessed 7 Sept. 2018].

 

Dobrodošli v sekciji modulov usposabljanja projekta FEAL.

Preden začnete preverjati obstoječe module, bi vam radi predstavili vse module za usposabljanje, ki smo jih ustvarili, in kratko navodilo o tem, kako in za kakšen namen jih je treba uporabiti.

Prosimo, natančno preberite navodila, da pridobite čim več spretnosti in znanja.

1. The Principles of Multifunctional Agriculture and EAL 

Pregled:

Ta modul pojasnjuje, kako bi znanje o krajinskih vrednotah evropskih kmetijskih krajin (EAL) lahko odprlo nova obzorja kmetijam, ki opravljajo različne nekmetijske dejavnosti. Ozaveščenost kmetov in zainteresiranih strani o kakovosti krajine se sooča z izzivi Evropske konvencije o krajini (CoE, 2000).

Učni cilji:

Znanje

 • Razumevanje tipologije EAL in atributov, ki določajo EAL.
 • Know-how, ki bo pripomogel k uporabi multifunkcionalnih dejavnosti znotraj različnih EAL.

Veščine

 • Prepoznavanje tipov krajine in vrednot različnih EAL in njihovega krajinskega karaktrja.
 • Prakse multifunkcijskega kmetijstva, ki sovpadajo s karakteristikami določene EAL.
 • Zagotavljanje ustreznega vzdrževanja EAL, ohranjanje vrednot EAL in izboljšanja njihove kakovosti. 

Odnos

 • Zavedanje za izboljšanje kakovosti EAL in njihovega vzdrževanja na trajnostni način z upoštevanjem tradicionalne rabe zemljišč, ki temelji na znanju predhodnikov o varovanju okolja in ohranjanju značilnosti krajine.

Index:

• Mednarodni kontekst EAL, predstavljen v študijskih primerih

• EAL, predstavljene v študijskih primerih

• Nacionalni kontekst EAL, predstavljen v študijskih primerih

• Napredno večnamensko podjetništvo, ki temelji na vrednotah EAL

• Privlačna krajina, ki je rezultat večfunkcionalnega in trajnostnega kmetijstva  kot prednost za nadaljnji razvoj podjetništva

• vzdrževanje in ohranjanje vrednot EAL

• Izmenjava in posredovanje znanja o vrednotah EAL

2. Podjetniški koncepti v povezavi z EAL, trajnostno kmetovanje in multifunkcijsko kmetijstvo (MFA)

Pregled

Ta modul se osredotoča na interakcije med kmetovanjem kot poklicno dejavnostjo, ki temelji na upravljanju s kmetijskimi površinami  in urejanju krajine, kot zasnovo zemljišč, povezanih s kmetijstvom in drugimi podeželskimi dejavnostmi, ki je zavestno povezano z znanjem o ozemlju, njegovem naravnem kapitalu in krajinski dediščini.

Učni cilji

Znanje

 •  poznati širok nabor aktivnosti in storitev primernih za agro in ekoturizem, kulinarični in z dediščino povezan turizem in  učne kmetije.

Veščine

 • pridobiti poglobljeno usposobljenost za izbor vrste objektov in storitev na prostem, ki jih lahko zagotovi dobro strukturirano večnamensko načrtovanje kmetij
 • poznati in prakticirati trženjske rešitve in komercialne ponudbe za zasebne stranke, skupine in potovalne agencije za ekoturizem.

Odnos

 • pridobiti splošno znanje in ozaveščenost o tradicionalni dediščini kmetovanja, ki je podlaga za začetek uspešnih večnamenskih kmetijskih dejavnosti na podlagi kmetijskih krajin

Index:

• Pregled

• Poglavje I - Shema za tolmačenje kmetijskih krajin

• Poglavje II - Kulturna načela, ki povezujejo trajnostno kmetijstvo in krajino

• Poglavje III - večfunkcionalno kmetijstvo, trajnostna raba zemljišč in krajina

• Poglavje IV - Prispevek k zaščiti, ohranjanju in inoviranju krajine

 • • Zaključki

3. Poslovno načrtovanje in uspešna implementacija

Pregled:

Ta modul vam bo pokazal korake za izdelavo jasnega poslovnega načrta in vam  nakazal kako ga uspešno imlementirati.Obravnava formalne vidike in podjetniški pristop za vzpostavitev pravne in operativne osnove za uspešno podjetništvo pri povezovanju kmetijstva in EAL.

Učni cilji

Znanje

 • Razumevanje poslovnega načrtovanja in njegovega pomena za uspešno podjetništvo
 • Jasna slika poslovnega managmenta

Veščine

 • Prepoznavanje spreminjajočih  situacij in izzivov in spopadanje z njimi na podjetniški način.
 • Prepoznavanje možnosti in poslovnih priložnosti pri povezovanju kmetijstva in EAL
 • Sposobnost implementacije poslovnega načrta in upravljanja z vašim podjetjem

Odnos

 • Ozaveščenost za izboljšanje / vzdrževanje kakovosti EAL z uspešnim poslovanjem kmetijskega podjetja

Index:

 1. Poslovno načrtovanje -  potreba in uporaba za podjetnike
 2. Podjetniški pristop k poslovnemu načrtovanju
 3. Pisanje poslovnega načrta
 4. Glavna vsebina vašega POSLOVNEGA NAČRTA
 5. POSLOVNI MANAGMENT znotraj MFA in EAL
 6. Ključne funkcije POSLOVNEGA MANAGEMENTA
 7. Začnite s svojim POSLOVNIM MANAGEMENTOM

4. SWOT- trajnostna raba regionalno specifičnih EAL

Pregled:

Ta modul ponuja SWOT metodologijo  za doseganje samozavedanja v zvezi s faktorji, povezanimi s trajnostnim kmetijstvom, večnamenskostjo in kmetijsko krajino. Na podlagi tega znanja boste lahko postavili cilje, za izboljšanje slabosti in izogibanje nevarnostim, ali izkoristili prednosti in priložnosti.

 • Učni cilji

Znanje

 • Doseči, da sami prepoznamo dejavnike, povezane s trajnostnim kmetijstvom, večnamenskostjo in evropskimi kmetijskimi krajinami.

Veščine

 •  Razviti  sposobnosti za analizo s sistematično metodologijo samoevalvacije dejavnikov.
 • Razvijte svoje strateške zmogljivosti in poskušajte izkoristiti svoje trenutne razmere, za dosego boljše prihodnosti.
 • Sposobnost opredeliti cilje in jih razvijati, dokler jih ne dosžete.

Odnos

 • V  analizo vključite vidike vaše kmetijske panoge, povezane s trajnostjo, okoljem, kulturo in krajino kot pomembnimi dejavniki, ki ponujajo sinergije z vašimi sedanjimi in potencialnimi dejavnostmi.

Index:

 1. Uvod
 2. Uporaba E-Atlasa kot E-učno orodje o različnosti EAL
 3. Uporaba SWOT analize za strateško načrtovanje
 4. Metodologija samoocenjevalnega procesa
 5. Lastno znanje: Dejavniki za SWOT analizo
 6. Lastno znanje: Vprašalnik

Splošni poslovni okvir

Krajina in naravno okolje

Trajnostno kmetijstvo ( spoštljivo ravnanje)

Multifunkcionalnost (Turistične znamenitosti, potencialne dejavnosti)

 1. Kako narediti SWOT analizo
 2. Postavitev ciljev
 3. Doseganje ciljev

 

 

 

5. Komunikacijske veščine, Sodelovanje

Pregled:

V tem modulu bomo predstavili dejavnike, ki podpirajo in spodbujajo sodelovanje, komunikacijske veščine, win-win-situacije: odkrivanje in uporabo teh situacij. V ta namen bomo uporabili povezave do študij primerov, zbirnega poročila in dodatnega materiala, kjer bodo podrobneje predstavljene ustrezne vsebine.

 

Znanje

 • Znanje o deležnikih, vključenih v vzpostavitev operativne osnove za večnamensko kmetovanje za trajnost FEAL
 • Vpogled v možna področja in oblike sodelovanja v večfunkcijskem kmetijstvu za trajnost FEAL-a, ki vodi v win-win situacije

Veščine

 • Sposobnost razmišljanja o vašem lastnem položaju in možnostih za večnamensko kmetovanje za trajnost FEAL in morebitne win-win situacije

Odnos

 • Ozaveščenost o možnostih za vzpostavitev ali izboljšanje večnamenskega kmetijstva za trajnost FEAL
 • Ozaveščenost o pomenu komunikacijskih veščin
 • Ozaveščenost o moči sodelovanja

 

Index:

 1. Deležniki pri vzpostavljanju operativne osnove za večnamensko kmetovanje za trajnost EAL
 2. Komunikacijske spretnosti in komunikacijske poti
 3. Sodelovanje  pri večnamenskem kmetijstvu za trajnost EAL
 4. Win-win situacije pri večnamenskem kmetijstvu za trajnost EAL

 

TRAJANJE MODULOV

Moduli za usposabljanje vam dajejo splošne informacije o ozadju, konceptih in podjetniških ukrepih v povezavi kmetovanja in EAL, prav tako pa boste našli posebne vidike in namige za uspešen pristop.

Priporočamo, da module ne zgolj preletite ampak jih  intenzivno preučite. Vzemi si čas in greste morda skozi njih večkrat - znova in znova, če je potrebno.

Odvisno od vaše pripravljenosti in posameznega modula, si vzemite vsaj 60 minut na modul, da izkoristite kar ponuja.

 

UPORABA MODULOV

We have created the training modules so that they can be used all over Europe and so that they can provide as much benefit to the existing variety of learners as possible.

We recommend going through the modules step by step following the given order, as the content is developed from general information to more detailed from module to module.

How to use the training modules:

Ustvarili smo module za usposabljanje, ki bodo uporabni po vsej Evropi na način, da bodo lahko kar najbolj koristili različnim učencem.

Priporočamo, da skozi module korak za korakom sledite določenemu vrstnemu redu, saj se vsebina razvija od splošnih informacij do podrobnejših vsebin.

Kako uporabljati module za usposabljanje:

 

• Vse modele lahko hitro pregledate, da pridobite pregled nad vsebinami in nato še podrobneje pogledate teme, ki jih resnično potrebujete.

• Vse module lahko spremljate korak za korakom, saj je bila vsebina usklajena s potrebami, ocenjenimi na začetku projekta, zato je zagotovljena široka paleta pomembnih znanj. Verjetno ne bo vse pomembno za vašo konkretno situacijo - morda bo kdaj v prihodnosti.

• Module lahko predelate sami lahko  ali pa to storite v skupini in izmenjate ugotovitve in mnenja o posredovanih informacijah.