Včelí kRaj

1. úvod

Včelí kRaj - vzdelávacie centrum sa nachádza v obci Kokava nad Rimaviciou v údolí Liešnica v Stolických vrchoch (stredné Slovensko). Projekt Včelí kRaj vznikol v roku 2013 v rámci občianskeho združenia kRaj. Včelnica láka návštevníkov, ktorí majú záujem o včelárstvo, do tichého a čistého prostredia. Včelnica ponúka aj apiterapiu. Tradičné ľudové stavby prispievajú k vidieckemu charakteru včelnice a nové multifunkčné konštrukcie predstavujú inovatívne koncepcie a prvky.

2. Profil promotéra

Včelí kRaj

Krstné meno
Dávid
Priezvisko
Turčáni
Dátum narodenia
1985
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Vysokoškolské, doktorandské

3. Profil farmy

Address
Liešnica 1214/7 985 05 Kokava nad Rimavicou-Liešnica

48.5463021176, 19.8187351227

Krajina
Slovensko
Farm oblasť hektár
1.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 1 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 1 0
Popis Farm

Včelnica sa nachádza v údolí Liešnica, ktoré je miestnou časťou obce Kokava nad Rimavicou a nie je súčasťou chránenej krajinnej oblasti. Od 15. storočia sa táto krajina využívala na ťažbu a výrobu skla. Neskôr sa tu začal rozvíjať aj papierenský priemysel. Po páde komunizmu priemyselné podniky schátrali a výroba sa zastavila. Aj dnes sú v krajine viditeľné znaky jej historického priemyselného využitia. Pastviny, orná pôda a rozptýlené sídla sa často používajú len na rekreačné účely. Formácie nelesnej drevinovej vegetácie a sadov, ktoré sa vyskytujú v blízkosti obydlí, podporujú rozmanitosť štruktúry krajinnej pokrývky. Majiteľ včelnice pokračuje v rodinnej tradícii, ktorá existuje už viac ako 60 rokov. Na národnej i medzinárodnej úrovni je včelnica známa svojimi vzdelávacími aktivitami, ktoré poskytuje pre všetky vekové skupiny, odborníkov a tiež pre širokú verejnosť.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Chránené krajinné oblasti sú pre včelárstvo výhodnejšie v prípade, ak včelár chce požiadať o obchodnú značku ekologických včelích výrobkov. Takéto včelárske výrobky sú viac finančne ocenené. Avšak, táto včelnica sa nenachádza v chránenej oblasti. Napriek tomu prináša obchodná stratégia včelnice pozitívny hospodársky výsledok, ktorý sa ďalej investuje do inovácií a nových aktivít vzdelávania. Podstata úspechu spočíva vo vzdelávacích aktivitách, ktoré sa poskytujú buď priamo vo včelnici, alebo na základných školách alebo počas seminárov a školení. Vzdelávacie aktivity poskytované domácim aj zahraničným návštevníkom sa zameriavajú na všeobecné včelárstvo, eko včelárstvo a najnovšie aj na populárnu apiterapiu. Tvorivé dielne alebo príležitosť na získanie skúseností v starostlivosti o včely, ochutnávanie včelích výrobkov a pešiu turistiku v tradične obhospodarovanej krajine bohatej na vysokohorské trávnaté porasty a ovocné sady si získavajú rastúci záujem verejnosti. Nové multifunkčné stavby vybudované v blízkosti starej ľudovej farmárskej budovy spájajú tradície s inováciami. Je dôležité podotknúť, že staré budovy budú v blízkej budúcnosti predmetom rekonštrukcie. Moderná multifunkčná budova bude využitá na vzdelávacie účely a aj na apiterapiu. Jej priestorová dispozícia a použitý stavebný materiál a prvky vyjadrujú hlboké pochopenie hodnôt daného krajinného typu. Vlastník včelnice sa príkladne stará o celý pozemok včelnice a jeho snahy sú príkladom, ako zlepšiť kvalitu okolitej krajiny.  

Rady/ Odporúčania

„Zdôrazňujem potrebu včiel nielen z hľadiska výroby medu, ale aj kvôli ich funkcii pri opeľovaní kvetov. Sortiment každodenného stravovania závisí vo veľkej miere od ich práce. Aktívna správa tradične využívanej krajiny s lúkami bohatými na biodiverzitu a ovocnými sadmi poskytuje včelám dostatok potravy. Čisté životné prostredie je v tomto prípade nesmierne dôležité."

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Vysoká miera nezamestnanosti a na druhej strane mnohé príležitosti pre rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva sú pre Stolické vrchy typické. Rekreačný potenciál tradičnej poľnohospodárskej pôdy s rozptýlenými sídlami (kopanicami) je podhodnotený. Zimné rekreačné aktivity sú pomerne dobre rozvinuté, ale bez pridania hodnoty pre tento typ krajiny. Tento druh turistiky dokonca zvyšuje nekontrolovateľnú výstavbu moderných rekreačných budov, ktoré narušujú charakteristický vzhľad krajiny a nepriaznivo ovplyvňuje agroturistiku. Preto vlastník včelnice zdôrazňuje potrebu využívať tradičnú poľnohospodársku krajinu trvalo udržateľným spôsobom a zdôrazňuje jednu z možných činností, ako to dosiahnuť - včelárstvo. Majiteľ včelína tiež zdôrazňuje, že poľnohospodárske aktivity by mali byť založené na tradičných poľnohospodárskych postupoch a ich prirodzených vzťahoch ku krajine, a tak by sa vytvoril organický produkt vysokej kvality, ktorý by bol pre verejnosť zaujímavý. Toto tvrdenie dokazuje aj jeho výrobok „Med Medveď z Liešnice", ktorý bol uznaný za regionálny produkt a získal tak právo používať chránené regionálne označenie Gemer-Malohont. Domnievame sa, že existuje priestor na expanziu včelárskych výrobkov aj mimo tento región. Okrem toho predstavuje včelnica aj symbiózu modernej a tradičnej architektúry, čo by mohlo slúžiť aj ako inšpirácia pri revitalizácii iných podobných fariem. Majiteľ zrenovoval historickú pec na pečenie chleba a teraz v nej pečenie aj iné produkty (pizza). Ďalej opravil a renovoval aj staré poľnohospodárske budovy v miestnom architektonickom štýle. Nové budovy boli postavené za použitia vybraných typických znakov miestnej architektúry v kombinácii s inovatívnymi dizajnovými prvkami a spolu vytvárajú jedinečné a pekné multifunkčné stavby.

silné stránky slabé stránky
  • Tiché a neznečistené prostredie.
  • Možnosti turizmu počas celého roka.
  • Opustené alebo iba rekreačne využívané statky a zarastené pozemky.
  • Slabá rekreačná infraštruktúra v okolí a v obci Kokava nad Rimavicou (sú tu aj dlhodobo opustené lokality).
príležitosti HROZBY
  • Vzdelávanie na základných školách vytvára impulzy pre mladú generáciu v oblasti včelárstva.
  • Vzdelávacie aktivity priťahujú návštevníkov z iných regiónov i zo zahraničia.
  • Vysťahovanie obyvateľov z vidieka (dôvodom je nízky životný štandard kvôli nezamestnanosti).
  • Choroby včiel by mohli mať veľký vplyv na všetky súvisiace činnosti na farme.
Main Training/Skills/Competences

Majiteľ využíva pri svojej každodennej práci poznatky o ekológii a životnom prostredí, ktoré získal počas štúdia na univerzite, a takisto čerpá zo 60 ročnej rodinnej včelárskej tradície. Grantová podpora priniesla finančné prostriedky na ďalší rozvoj včelína a apiterapie, príjmy zo vzdelávacích aktivít putujú na inováciu včelnice. Včelnica spolupracuje so základnými školami, pretože majiteľ zastáva názor, že pre deti a mladých ľudí je dôležité si vybudovať vzťah k remeslu v mladom veku. Okrem toho poskytuje vysokokvalitné vzdelávanie s medzinárodným dosahom, čo dokazuje prítomnosť zahraničných návštevníkov na vzdelávacích podujatiach, ktorých sa niektorí hostia zúčastňujú pravidelne. Od roku 2017 majiteľ včelnice organizuje aj ďalšie vzdelávacie aktivity týkajúce sa tradičného využívania pôdy v okolitej krajine. Pomocou domácich zvierat chovaných na farme včelár vysvetľuje ekologické vzťahy v prírode, najmä vzťah medzi včelami a kvalitou krajiny.

Otázky

- Myslíte si, že včelnica v chránenej krajinnej oblasti má viac možností na rozširovanie svojich podnikateľských aktivít?

- Ktoré aktivity by včelnica mohla vykonávať na zabezpečenie aktívneho manažmentu krajiny, ktorý je dôležitý pre zachovanie charakteristických čŕt krajiny, ako aj pre funkčné ekologické vzťahy a biodiverzitu?

Kľúčové slová

Farming Key words
Multifunctional & sustainable farming Key Words