POKYNY / ÚVOD DO TRÉNINGOVÝCH MODULOV

Pridal/a tobias dňa Po, 04.02.2019 - 12:05
Additional Text

Vitajte v sekcii tréningových modulov projektu FEAL.

Skôr než si začnete prezerať existujúce moduly, radi by sme vám poskytli prehľad všetkých modulov školení, ktoré sme vytvorili, a krátky úvod na vysvetlenie, ako a prečo ich používať.

Prosím, preštudujte si tento úvod, aby ste získali čo najviac zručností a čo najviac vedomostí o moduloch.

 

POTREBNÉ ZRUČNOSTI, ZNALOSTI A PRÍSTUPY

Predtým, ako sme začali vytvárať tréningové moduly, vypracovali sme súhrnnú správu a niekoľko prípadových štúdií na identifikáciu dôležitých tém v prepojení úspešného podnikateľského hospodárenia v európskych poľnohospodárskych krajinách (EPK) a oblastiach, v ktorých sú vedomosti a informácie potrebné.

Na základe výstupov sme určili hlavné oblasti, v ktorých je potrebné ďalšie vzdelávanie.

1. Princípy multifunkčného poľnohospodárstva a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Prehľad 

Tento modul vysvetľuje, ako vedomosti o hodnotách EPK môžu poľnohospodárom predstaviť nové možnosti na vyvíjanie nepoľnohospodárskych aktivít, a teda na implementáciu multifunkčného poľnohospodárstva. Povedomie o kvalite krajiny zo strany poľnohospodárov a zainteresovaných strán má za účel riešiť výzvy Európskeho dohovoru o krajine (CoE, 2000).

Učebné ciele

Vedomosti

 • Pochopenie typológie európskych poľnohospodárskych krajín a atribútov, podľa ktorých sú EPK multifunkčné.
 • Know-how s cieľom uplatniť multifunkčné aktivity v rámci rôznych EPK.

Zručnosti

 • Rozpoznávanie typu krajiny EPK a hodnoty rôznych EPK a povahy danej krajiny.
 • Uplatňovanie multifunkčnej poľnohospodárskej činnosti v súčinnosti s charakteristikou konkrétnej EPK.
 • Poskytovanie primeranej starostlivosti EPK, zachovávanie hodnôt EPK a zlepšovanie ich kvality.

Prístupy

 • Povedomie o tom, ako zlepšovať kvalitu a udržiavanie EPK trvalo udržateľným spôsobom s ohľadom na tradičné využitie pôdy, založené na hlbokých poznatkoch predkov o životnom prostredí, zachovávajúc charakter krajiny.

Index

 • Medzinárodný kontext EPK prezentovaný v prípadových štúdiách
 • EPK prezentované v prípadových štúdiách
 • Národný kontext EPK prezentovaný v prípadových štúdiách
 • Pokročilé multifunkčné podnikanie založené na hodnotách EPK
 • Kvalitná krajina ako výsledok multifunkčného a udržateľného poľnohospodárstva a ako prínos pre ďalší rozvoj podnikania
 • Údržba a zachovávanie hodnôt EPK
 • Zdieľanie a šírenie poznatkov o hodnotách EPK

2. Podnikateľské koncepcie v prepojení európskej poľnohospodárskej krajiny (EPK), udržateľnej poľnohospodárskej činnosti a multifunkčného poľnohospodárstva (MFP)

Prehľad

Tento modul sa zameriava na interakcie medzi poľnohospodárskou činnosťou ako profesionálnou činnosťou, ktorá je založená na spravovaní poľnohospodárskej pôdy a krajinárskymi úpravami, akými je krajinotvorba súvisiaca s poľnohospodárstvom a ostatnými činnosťami na vidieku, vedome prepojenými s poznaním územia, jeho prírodným kapitálom a dedičstvom pôvodnej krajiny.

Učebné ciele

Vedomosti

 •  Poznať širokú škálu aktivít a služieb vhodných pre agrárny a vidiecky cestovný ruch, ekoturistiku, dedičstvo potravinárskeho cestovného ruchu a fariem so vzdelávacou funkciou.

Zručnosti

 • Získať hĺbkovú kompetenciu vo všetkých druhoch vonkajších zariadení a služieb, ktoré môžu byť zabezpečené dobre štruktúrovaným multifunkčným plánovaním poľnohospodárstva.
 • Porozumieť a uviesť do praxe marketingové riešenia spolu s komerčnými ponukami ekoturistických súkromných klientov, skupín a prevádzkovateľov zájazdov (cestovnými kanceláriami). 

Prístupy

 • Získať celkové vedomosti a povedomie o tradičnom dedičstve v oblasti poľnohospodárskej činnosti, ktoré tvoria základ pre začatie úspešných multifunkčných poľnohospodárskych činností založených na poľnohospodárskej krajine.

Index

 • Prehľad
 • Kapitola I - Schéma výkladu poľnohospodárskych krajín
 • Kapitola II - Kultúrne princípy spájajúce trvalo udržateľnú poľnohospodársku činnosť a krajinu
 • Kapitola III - Multifunkčné poľnohospodárstvo, trvalo udržateľné využívanie pôdy a krajiny
 • Kapitola IV - Prispievanie k ochrane krajiny, jej zachovávaniu a inovácii
 • Závery

3. Podnikateľský plán a jeho úspešná implementácia

Prehľad:

Tento modul vám ukáže kroky potrebné pre vypracovanie jasného podnikateľského plánu a dá vám tipy na dosiahnutie úspechu pri jeho implementácii. Zaoberá sa formálnymi aspektmi, ako aj podnikateľským prístupom k vytvoreniu právneho a ekonomického základu pre úspešné podnikanie v oblasti spájania poľnohospodárskej činnosti a Európskych hospodárskych krajín (EAL).

Učebné ciele

Vedomosti

 • Porozumenie obchodnému plánovaniu a jeho významu pre úspešné podnikanie.
 • Jasný obraz o riadení podniku.

Zručnosti

 • Schopnosť rozpoznať meniace sa a náročné situácie a vysporiadať sa s nimi podnikateľským spôsobom.
 • Rozpoznanie obchodných príležitostí pri prepojení poľnohospodárskej činnosti a EPK.
 • Schopnosť využiť vo svojom podniku zásady obchodného plánovania a riadenia podniku.

Prístupy

 • Zvyšovanie povedomia o zlepšovaní / zachovaní kvality EPK spolu s úspešným podnikaním v oblasti poľnohospodárskej činnosti

Index

 1. Obchodné plánovanie - jeho potreba a využitie pre podnikateľov
 2. Podnikateľské spracovanie obchodného plánovania
 3. Písanie obchodného plánu
 4. Hlavné súčasti vášho OBCHODNÉHO PLÁNU
 5. RIADENIE PODNIKU v rámci MFP a EPK
 6. Kľúčové funkcie RIADENIA PODNIKU
 7. Začnite s RIADENÍM PODNIKU

4. SWOT analýza: trvalo udržateľné využívanie EPK (európske poľnohospodárske krajiny) podľa špecifických regiónov

Prehľad:

V tomto module prezentujeme faktory, ktoré podporujú a povzbudzujú spoluprácu, komunikačné zručnosti a „win-win“ situácie (z ktorých majú prospech obidve strany): ich rozpoznávanie a využitie týchto situácií. Na tento účel použijeme prepojenia na prípadové štúdie, súhrnnú správu a ďalšie materiály, v ktorých je náležitý obsah uvedený podrobnejšie.

 • Učebné ciele

Vedomosti

 • Získate poznatky o zainteresovaných stranách, ktoré sa podieľajú na vytváraní operačného základu pre multifunkčné poľnohospodárstvo a chov zvierat a pre trvalú udržateľnosť  EPK
 • Uvedomíte si dôležitosť komunikácie
 • Získate prehľad o možných oblastiach a formách spolupráce pre rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva pre trvalú udržateľnosť EPK, čo vedie k „win-win“ situáciám.

Zručnosti

 • Budete mať možnosť zvážiť svoju vlastnú pozíciu a možnosti pre multifunkčné poľnohospodárstvo pre trvalú udržateľnosť EPK a možné „win-win“ situácie

Prístupy

 • Uvedomovanie si možností pre vytváranie alebo zlepšovanie multifunkčného poľnohospodárstva pre trvalú udržateľnosť EPK
 • Význam komunikačných zručností
 • Uvedomovanie si sily spolupráce

 

Index

 • Zainteresované strany pri vytváraní operačného základu pre multifunkčné poľnohospodárstvo zabezpečujúce udržateľnosť EPK  
 • Komunikačné zručnosti a komunikačné kanály
 • Spolupráca v multifunkčnom poľnohospodárstve zabezpečujúca udržateľnosť EAL
 • „Win-win“ situácie v multifunkčnom poľnohospodárstve zabezpečujúce udržateľnosť EAL

5. KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI, SPOLUPRÁCA

Prehľad:

V tomto module prezentujeme faktory, ktoré podporujú a povzbudzujú spoluprácu, komunikačné zručnosti a „win-win“ situácie (z ktorých majú prospech obidve strany): ich rozpoznávanie a využitie týchto situácií. Na tento účel použijeme prepojenia na prípadové štúdie, súhrnnú správu a ďalšie materiály, v ktorých je náležitý obsah uvedený podrobnejšie.

Učebné ciele

Vedomosti

 • Získate poznatky o zainteresovaných stranách, ktoré sa podieľajú na vytváraní operačného základu pre multifunkčné poľnohospodárstvo zabezpečujúce udržateľnosť EPK
 • Získate prehľad o možných oblastiach a formách spolupráce pre rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva zabezpečujúce udržateľnosť EPK, čo vedie k „win-win“ situáciám.

Zručnosti

 • Budete mať možnosť zvážiť svoju vlastnú pozíciu a možnosti pre multifunkčné poľnohospodárstvo zabezpečujúce udržateľnosť EPK a možné „win-win“ situácie

Prístupy

 • Uvedomovanie si možností pre vytváranie alebo zlepšovanie multifunkčného poľnohospodárstva zabezpečujúce udržateľnosť EPK
 • Uvedomovanie si dôležitosti komunikácie a komunikačných zručností
 • Uvedomovanie si sily spolupráce

 

TRVANIE MODULOV

Moduly školení vám poskytujú všeobecné informácie o pozadí, koncepciách a podnikateľských aktivitách v prepojení poľnohospodárstva a EPK a tiež sa stretnete s konkrétnymi aspektmi a náznakmi úspešného prístupu.

Odporúčame vám moduly hĺbkovo preštudovať. Neunáhlite sa a ak je to potrebné niekoľkokrát ich prechádzajte.

V závislosti od osobného nastavenia a individuálneho modulu by ste mali mať minimálne 60 minút na každý modul, aby ste mohli naplno využiť ponuku vedomostí.

 

POUŽITIE VAŠICH MODULOV

Tréningové moduly sme vytvorili tak, aby ich bolo možné používať v celej Európe a aby mali čo najväčší prínos pre študentov.

Odporúčame prechádzať modulmi postupne, pretože obsah je tvorený zo všeobecných informácií a z modulu na modul je detailnejší.

Ako používať vzdelávacie moduly:

 

 • Môžete rýchlo prechádzať cez všetky moduly, aby ste získali prehľad o obsahu a potom sa môžete detailnejšie pozrieť na témy, ktoré skutočne potrebujete vedieť.
 • Môžete prejsť všetky moduly krok za krokom, pretože obsah bol vytvorený z potrieb hodnotených na začiatku projektu, a preto  poskytuje široký rozsah dôležitých vedomostí. Možno nie všetko bude pre vás relevantné - ale možno to bude prínosné v  budúcnosti.
 • Moduly môžete prechádzať samostatne, alebo  v skupinách a vymieňať si svoje zistenia a názory o získaných informáciách.