Kmetija Crone

1. Uvod

Kmetija Crone leži ob cesti L 655 med Werdohl (18.000 prebivalcev) in Lüdenscheid (75.000 prebivalcev). Kmetija je udeleženka projekta "Kmetijstvo na dotik" in deluje v skladu z načeli integrirane rastlinske proizvodnje.

Družinska kmetija Crone vzdržuje travniške sadovnjake, živo mejo in pasove poljskega cvetja. Prispeva k ohranjanju kulturne krajine in ponuja poleg možnosti, da jih obiščete v okviru neposredne prodaje, vsakoletno celovito izobraževanje in informiranje skupaj z naravovarstvenim centrom Märkischer Kreis: Festival Sauerland jabolko.

2. PROMOTOR PROFIL

Kmetija Crone

Ime
Christian
Priimek
Crone
Rojstno leto
1970
Spol
Moški
Izobrazba

Agricultural master; BUS-Courses (Personal further training in the agriculture); State certified forester

3. Profil Kmetije

Address
Nevinghoff 40 - 48147 Münster

51.987440497, 7.63343811035

Država
Nemčija
Kmetija območje na hektar
150.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 2 1
Delno zaposleni 2 0
Opis kmetije

S poroko staršev F.W. in Brunhilde Crone sta se združili dve sosednji kmetiji. Skozi 50 letni razvoj je kmetija prišla do današnje velikosti 150 ha obdelovalnih površin. Do leta 1980 so se ukvarjali s prirejo mleka in gozdarstvom. Potem so se preusmerili na vzrejo telet in mlade plemenske živine, ki pa ni dala zadovoljivih ekonomskih rezultatov zato so začeli iskati druge možnosti. Preusmerili so se na oskrbo konj za druge lastnike, predvsem pa na direktno prodajo na kmetiji. Posvetili so se pridelovanju krompirja. Klasični nakupi krompirja za ozimnico so se v preteklem obdobju drastično zmanjšali. Razvili so prodajo krompirja v manjših pakiranjih, ki se lahko prodajajo skozi celo leto. V letu 1987 so temu dodali še rejo in prodajo gosi, v letu 1993 pa še purine, rejo nesnic in prodajo jajc. Direktna prodaja na kmetiji se je razcvetela, odnosi z javnostjo so postajali vse bolj pomembni. V letu 1993 je bila v okviru projekta, ki je imel za namen ohraniti travniške sadovnjake ustanovljena ekološka postaja Markisher Kreis in začela se je proizvodnja visokokakovostnega jabolčnega soka. Prvi festival Jabolčnega soka je potekal leta 1995. Ta prireditev, se je postopoma razvila v enega glavnih regionalnih dogodkov.

Kmetija se je v letu 2015 začela ukvarjati s pridelavo starih sort krompirja, ki so vedno bolj priljubljene.

Christian Crome je s svojo ženo Iris prevzel kmetijo v letu 2005 in sedaj upravlja s 150 hektarji kmetijskih zemljišč; 27 ha njiv, 23 ha travinj in 100 ha gozda.

Meso gosi, puranov, jajca in krompir, prodajajo danes direktno na kmetiji. Ponudbo dopolnjuje s prodajo sena, slame, božičnih smrekic, drv in proizvodi bližnjih kmetij.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Kmetija se nahaja na zahodu Sauerlanda v neposredni bližini večjih naselij (približno 60 km) Porenja in Ruhra in velja s svojimi znamenitostmi in pokrajinskimi čari za priljubljeno rekreacijsko območje z različnimi destinacijami.

Obdelava kmetijskih površin je zaradi topogrfije in majhnih parcel izziv, ki ga kmetija z veseljem. Izbiro rastlin  prilagajajo legi in možnostim neposredne prodaje -  primer; stare sorte krompirja.

20 ha travinja se ekstenzivno izkorišča. Sčasoma so vzpostavili  gozdne robove,  mejice (Bentjeshecke) in zaščitne pasove za ptice med poljskimi travniki.

Za boljše odnose z javnostmi so na travnikih informacijske table z informacijami o rastlinah in načinu gojenja.

Poleg tega je kmetija na razpolago domačim čebelarjem za pašo čebel. Travniški sadovnjak ima približno 30 starih dreves.

S to vrsto kmetijstva podjetje prispeva k:

- Ohranjanju in krepitvi biotske raznovrstnosti;

- ohranjanju tradicionalnih stavb;

- ohranjanju tradicionalnih tehnik obdelave tal;

- zmanjšanju erozije tal;

- spodbujanju vrednosti pokrajine;

- ustvarjanju delovnih mest;

- proizvodnji visoko kakovostne, varne in zdrave hrane;

- oživitvi povezave med ljudmi, krajino ter proizvodnjo hrane;

- delo z otroki in mladino;

- Ozaveščanju - osredotoča pozornost na kmetijstvo in krajino;

- Ohranjanju domačih / regionalnih vrst.

Nasveti/Priporočila

"V življenju moramo vedno imeti konkreten cilj. Naslednji pristop vodi k uspehu: nič proti naravi, vse z naravo!"

"Ko nekdo poskrbi, da se posel pravočasno in v pravo smer vrti, potem je kmetija lahko tudi dolgoročno ekonomsko zdrava!"

 

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Družinska kmetija se ukvarja z omejitvami, ki izhajajo iz lokacije v razgibanem nizkem gričevnatem svetu z nestanovitnim vremenom in številnimi strmimi pobočji. G. Crone išče možnosti za razvoj in jih tudi najde. Na področju kmetijstva in gozdarstva se ponujajo velike priložnosti za neposredno prodajo zaradi bližine kupcev. Kmetija izvaja tudi izobraževanja. Med letom obišče kmetijo približno 300 učencev.

Bistveno je, da se kmetije uspešno spoprimejo s posebnimi pogoji, ki so lahko podnebni ali povezani z nadmorsko višino ali kakovostjo tal.

Gospod Crone meni, da so ti izzivi lahko tudi priložnosti. Ob upoštevanju teh dejstev in ob prilagoditvi naravnim danostim ( namesto, da bi jih spreminjal), so na kmetiji Crone uspeli vzpostaviti stabilen sistem kmetovanja, ki upošteva naravo, varuje krajino in biotsko pestrost ter ustvarja sodelovalno kmetijstvo skupaj z lokalno skupnostjo.

Dejstvo je, da so na kmetiji časovni viri omejeni. To ima pomembne posledice: Čas je potrebno porabiti v skladu s svojimi vizijami  kmetovanja in za iskanje novih niš na trgu.

prednosti slabosti
  • Več stebrov.
  • Javna podoba.
  • Finančne omejitve.
  • Stroški obdelave.
priložnosti NEVARNOSTI
  • Turizem.
  • Cestne povezave.
  • Izobraževanja.
  • Konkurenca pri pridobivanju zemljišč.
  • Gnojenje – dovoljen vnos dušika in zaloge dušika v tleh.
Main Training/Skills/Competences

G. Crone je zelo usposobljen na področju kmetijstva in gozdarstva.

Odprt je za nadaljnje izobraževanje in priznava pomen interakcije kmetijstvo-obdelava tal- krajina-družba iz se zaveda naravnih ciklov in njihovih vplivov na trg.

Kmetija deluje kot vmesnik med ekologijo in ekonomijo ter je odprta za regionalno sodelovanje.

Trditve/Vprašanja

- Izziv je hkrati delovati na gospodarski in ekološki dodani vrednosti. Ko dosežete oboje, je to dober rezultat. Ali vidite možnost Win-Win situacije na vašem kmetijskem gospodarstvu, ko gre za povezavo med ekologijo in ekonomijo?

- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje vizualnih krajinskih značilnosti in elementov je s kmetovanjem mogoče podpreti. Bi lahko naredili več na tem področju? Ali bi to priznala in cenila skupnost?

- Kontakt z lokalno skupnostjo, s šolami ter vrtci je priložnost, da se seznanite s socialnimi vidiki dejavnosti in hkrati oblikujete poslovne priložnosti v verigi dodanih vrednosti. Ali ste v stiku z izobraževalnimi ustanovami?

Ključne besede

Multifunctional & sustainable farming Key Words