Farma Crone

1. úvod

Farma Crone leží v tesnej blízkosti cesty L 655 medzi Werdohl (18 000 obyvateľov) a Lüdenscheid (75 000 obyvateľov). Podnik je účastníkom projektu "Poľnohospodárstvo na dotyk" a pracuje v súlade so zásadami integrovanej rastlinnej výroby. Rodinný podnik Crone udržiava lúky a sady, sadí živé ploty a necháva zakvitnúť okraje polí. To prispieva k zachovaniu kultúrnej krajiny a okrem možnosti návštevy priestorov farmy v rámci priameho predaja ponúka aj každoročné komplexné vzdelávacie a informačné podujatie v spolupráci s enviromentálnym centrom Märkischer Kreis: festival Sauerland Apple.

2. Profil promotéra

Farma Crone

Krstné meno
Christian
Priezvisko
Crone
Dátum narodenia
1970
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Vysokoškolský titul z poľnohospodárstva; absolvent BUS-kurzov (Osobné nadstavbové školenie v oblasti poľnohospodárstva); štátny certifikovaný lesník

3. Profil farmy

Address
Nevinghoff 40 - 48147 Münster

51.987440497, 7.63343811035

Krajina
Nemecko
Farm oblasť hektár
150.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 2 1
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 2 0
Popis Farm

Prostredníctvom manželstva rodičov F.W. a Brunhildy Croneovcov sa dve susedné farmy zlúčili. V priebehu 50-tych rokov sa farma rozšírila do veľkosti 120 ha. Až do roku 1980 sa podnik zameriaval na mliečnu výrobu a lesníctvo. Bolo to typické pre tento región. Keď v priebehu osemdesiatych rokov 20. storočia prestal ekonomicky fungovať chov teliat a mladého dobytka, podnik začal hľadať novú orientáciu výroby. Preorientoval sa na chov zostarnutých koní, ale predovšetkým na priamy predaj. Prešlo sa tiež na intenzívne pestovanie zemiakov. Klasický zber zemiakov zo strany súkromníkov v posledných storočiach dramaticky poklesol. Presadil sa celoročný predaj zemiakov v menších baleniach a priamo z farmy. Od roku 1987 podnik zahájil  chov a porážku husí kŕmených na pastvinách. V roku 1993 sa k ponuke farmy pridali morky a vajíčka. Bol posilnený priamy predaj a viac pozornosti sa začalo venovať vzťahom s verejnosťou. Po vybudovaní organickej stanice v roku 1993 a nadviazaní spolupráce s environmentálnym centrom Märkischer Kreis na projekte zachovania Märkischských sadov a lúk farma začala vyrábať vysokokvalitnú jablčnú šťavu. Prvý Sauerland Apple festival sa konal v roku 1995. Tento festival sa postupne vyvinul do regionálneho podujatia.

Podnik začal s pestovaním starých odrôd zemiakov v roku 2015 a tieto odrody sa teraz tešia stále väčšej obľube. Christian Crone s manželkou Iris prevzali podnik v roku 2006 a dnes obrábajú 150 ha plne konsolidovanej pôdy; z toho 27 ha je orná pôda, 23 ha je zeleň a 100 ha tvorí na les.

Husi, morky, vajcia a zemiaky z vlastnej výroby sú ponúkané priamo na farme. Ponuka je doplnená o seno, slamu, drevo, vianočné stromčeky a zakúpené výrobky od iných regionálnych výrobcov. 

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Podnik leží na západe regiónu Sauerland v blízkosti aglomerácií (cca 60 km) riek Rýn a Ruhr. Vďaka svojim atrakciám a podmanivému prostrediu je považovaný za populárnu rekreačnú oblasť s mnohými destináciami.

Poľnohospodárstvo tejto oblasti je výzvou kvôli terénnym podmienkam a malým parcelám, ktorú podnik s radosťou prijal. Podnik kladie veľký dôraz na pestovanie kultivovaných rastlín, ktoré sú atraktívne z hľadiska priameho predaja - napríklad starých odrôd zemiakov.

Extenzívne sa využíva 20 ha lúk. Postupom času bolo potrebné vytvoriť lesné okraje, tzv. mŕtve okraje (Bentjeshecke) a bol vysadený aj živý plot pre vtáctvo.

Pokiaľ ide o vzťahy s verejnosťou, na lúkach sú osadené informačné tabule s informáciami o rastlinách a spôsoboch pestovania. Okrem toho, ovocné sady sú k dispozícii pre domácich včelárov a ich včelstvá. Sadová lúka zahŕňa približne 30 starých stromov.

Prostredníctvom tohto druhu poľnohospodárstva podnik prispieva k:

- Zachovaniu a posilneniu biodiverzity;

- Zachovaniu tradičných stavieb;

- Zachovaniu tradičných metód pestovania;

- Zníženiu erózii pôdy;

- Propagácii hodnôt krajiny;

- Vytváraniu  pracovných príležitostí;

- Výrobe vysokokvalitných, bezpečných a zdravých potravín;

- Obnove spojenia ľudí z regiónu s krajinou a s potravinovou výrobou; 

- Práci s deťmi a mládežou;

- Zvyšovaniu osvety -  zameranej na poľnohospodárstvo a krajinu;

- Zachovanie domácich / regionálnych druhov.

Rady/ Odporúčania

"V živote je vždy potrebné mať konkrétne ciele. Takýto postup vedie k úspechu: nerobme nič proti prírode, ale všetko s prírodou!"

"Keď sa človek pridržiava cyklov typických pre miesto a plynutie času, potom jeho podnik môže byť ekonomicky výkonný v dlhodobom horizonte!"

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Rodinný podnik sa musí vysporiadať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z umiestnenia podniku v členitom nízkom pohorí s mnohými strmými svahmi. Pán Crone neustále vyhľadáva možnosti rozvoja, ktoré následne aplikuje vo svojom podniku. Prekážky pre poľnohospodárke a lesnícke aktivity spôsobené charakterom krajiny predstavujú na druhej strane dobré príležitosti pre priamy predaj a tvorbu bližších vzťahov so zákazníkmi. Podnik vykonáva vzdelávaciu činnosť pre miestnu komunitu. V priebehu roka farma hostí približne 300 žiakov. 

Či už sa jedná o klímu, nadmorskú výšku alebo vlastnosti pôdy, vysporiadanie sa s týmito podmienkami predstavuje zásadný predpoklad pre úspech farmy. 

Pán Crone považuje tieto výzvy za špeciálnu príležitosť. Sledovaním a rešpektovaním prírody, namiesto pokusov o jej premenu, sa vytvoril stabilný systém nastavený v súlade s prírodou, krajinou a s miestnou komunitou. Farma vytvorila kooperatívny prístup k poľnohospodárstvu, so zreteľom na ochranu prírody a krajiny a ochranu druhov. Čas je obmedzená komodita a táto skutočnosť znamená pre farmu to, že ho investuje v súlade s vlastnými víziami pre poľnohospodárstvo a hľadá ďalšie špecializované ponuky na trhu.

silné stránky slabé stránky
  • Niekoľko pilierov.
  • Vzťahy s verejnosťou.
  • Závislosť na financiách.
  • Náklady na pestovanie.
príležitosti HROZBY
  • Turizmus.
  • Dopravné spojenie.
  • Výchova a práca so školskými triedami.
  • Povrchový súbeh.
  • Hnojenie v budúcnosti (limity na použitie dusičnanov v kontexte potrebných živín).
Main Training/Skills/Competences

Pán Crone je veľmi dobre vyškolený v poľnohospodárstve a lesníctve. Je veľmi otvorený ďalšiemu vzdelávaniu a uvedomuje si vzájomného pôsobenie a interakcie poľnohospodárstva, spôsobu pestovania, krajiny a spoločnosti a tiež potrebu rešpektovať prírodné cykly a trh.

Podnik pôsobí na rozhraní medzi ekológiou a ekonomikou a je otvorený pre regionálnu spoluprácu.

Otázky

- Pracovať zároveň na ekonomickej a ekologickej pridanej hodnote je výzva. Keď sa vám darí v oboch oblastiach a zároveň dosiahnete lepšie postavenie v komunite, je to dobrý výsledok. Vidíte možnosti vzájomne prospešného prepojenia ekológie a ekonómie vo vašej poľnohospodárskej výrobe?

- Biodiverzita a zachovanie vizuálneho rázu a prvkov krajiny môžu byť podporované. Mohli by ste v tejto oblasti urobiť viac? A mohla by byť takáto činnosť uznaná a ocenená komunitou?

- Kontakty s miestnou komunitou, školami a škôlkami predstavujú možnosť ako vnímať sociálne aspekty a tiež možnosť, ako vytvoriť obchodné príležitosti naprieč reťazcom pridanej hodnoty. Ste v kontakte s nejakými vzdelávacími inštitúciami?

Kľúčové slová

Multifunctional & sustainable farming Key Words