Farma pod Melichovou skalou

1. úvod

Farma pod Melichovou skalou sa nachádza v lokalite Skliarovo v blízkosti mesta Detva v južnom Podpoľaní na strednom Slovensku. Rodina Vágnerovcov sa sem presťahovala v roku 2005 a odvtedy podniká v oblasti agroturistiky a mliekarenskej výroby. Ich každodennou prácou je starostlivosť o okolitú krajinu a produkcia kvalitných poľnohospodárskych produktov. Na tento prístup sú na farme patrične hrdí. Tradične využívaná poľnohospodárska krajina ponúka okrem svojho atraktívneho vzhľadu možnosť zbierať liečivé rastliny a ovocie. Neďaleká chránená oblasť je zaujímavá pre svoje skalnaté útesy a lesné porasty.

2. Profil promotéra

3. Profil farmy

Address
Skliarovo 97, 962 12 Detva

48.5888432782, 19.4627523422

Krajina
Slovensko
Farm oblasť hektár
10.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 1 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 3 0
Popis Farm

Farma sa nachádza v "prechodovej zóne" biosférickej rezervácie MaB UNESCO a chránenej krajinnej oblasti Poľana, ktorá je pokrytá vzácnymi lesmi a skalnými útvarmi. Jeden z nich (Melichova skala) dal meno aj farme rodiny Vágnerovcov. Farma je súčasťou rozptýleného osídlenia (lazy), ktoré je charakteristické pre región Podpoľanie. Na Slovensku a aj v zahraničí je oblasť známa najmä pre živé tradície a ľudové slávnosti. Ľudové tradície zachováva aj rodina Vágnerovcov. Ich farma, ako aj iné v okolí, sa snaží zachovávať historický charakter okolitej krajiny. Súkromné pozemky neboli za komunizmu nikdy skolektivizované kvôli slabo úrodnej pôde. Život tu bol ťažký a mnoho rodín odišlo. V posledných rokoch sa vrátili späť alebo sa sem presťahovali ľudia z iných regiónov, a to nielen kvôli poľnohospodárstvu, ale aj kvôli podnikaniu v agroturistike, čo je aj prípadom rodiny Vágnerovcov.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Z pohľadu multifunkčného a trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a agroturistiky sa podpora začlenenia tradične obhospodárovanej poľnohospodárskej pôdy do prechodovej zóny biosférickej rezervácie MaB UNESCO a chránenej krajinnej oblasti Poľana považuje za veľmi dôležitú. Obyvatelia oblasti vyjadrili tento postoj aj v referende, pretože pochopili, že krajina má mimoriadne vysoký potenciál pre aktivity spojené s cestovným ruchom a agroturistikou, no zároveň má nízky poľnohospodársky potenciál. Hodnota krajiny bola najdôležitejším aspektom aj pre rodinu Vágnerovcov. Cítia sa tu ako doma a tento pocit im pomáha pri každodennej údržbe krajiny. Tradične kultivované pozemky sú príťažlivé pre hostí a turistov, ktorí prechádzajú okolo farmy po neďalekej ceste a sú výnimočným príkladom živého historického spôsobu poľnohospodárskeho využitia zeme, čo je na Slovensku zriedkavé.

Rady/ Odporúčania

„Hoci sme si vedomí toho, že rodinné agro-podnikanie je ťažké, len láska k poľnohospodárstvu a tradične využívanej krajine, v ktorej pracujeme a žijeme nám pomáha prekonať prekážky.”

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Hoci sa majitelia farmy zúčastnili niektorých školení týkajúcich sa podnikania na farme, tvrdia, že komplikovaná legislatíva je najnepríjemnejším faktorom tejto formy podnikania. Z vlastných skúseností a skúseností iných poľnohospodárov vedia, že toto tvrdenie neplatí len pre mladých farmárov, ale aj pre všetkých malých a rodinných poľnohospodárov a farmy. Aj keď legislatíva podnikanie v tejto sfére sťažuje, filozofiou rodiny Vágnerovcov nie je sústrediť sa na kvantitu na úkor kvality. Takéto porozumenie súvislostí nie je vo svete obchodu bežné. Preto by začínajúce podniky a už pracujúci poľnohospodári potrebovali ďalšie vzdelávanie v oblasti propagácie a udržiavania hodnôt krajiny v súvislosti s kvalitou potravín. Región Podpoľanie je ideálnym príkladom tradičnej farmárskej praxe pretrvávajúcej v rozsiahlej oblasti. Avšak, mnohé pozemky sú opustené a tradične kultivovaná pôda v ich okolí nie je zachovaná, čo následne negatívne ovplyvňuje hlavnú výhodu územia - špecifický krajinný ráz, ktorú turisti vyhľadávajú. Zo skúseností rodiny Vágnerov vieme, že nájdenie vhodnej farmy alebo usadlosti nie je jednoduché. K tomu sa pridávajú aj problémy s vlastníkmi pozemkov a pôdy, kedy nie sú majitelia schopní nájsť konsenzus. Táto situácia je jednou z hlavných prekážok ďalšieho rozvoja multifunkčného a udržateľného poľnohospodárstva. Rozvoj spomaľuje aj nedostatočná rekreačná infraštruktúra. Návštevníkov zo Slovenska a zahraničia priťahuje prírodné, kultúrne a historické dedičstvo krajiny, ako aj ľudové slávnosti a kultúrne podujatia zamerané na propagáciu tradičných remesiel a produktov v letnej sezóne. Na druhej strane turistický potenciál krajiny počas zimnej sezóny ostáva aj naďalej nevyužitý.

silné stránky slabé stránky
  • Rozsiahla poľnohospodárska krajina kultivovaná tradičným spôsobom je na Slovensku vzácna.   
  • V zahraničí je oblasť známa rozptýlenými usadlosťami (lazy) so živými folklórnymi tradíciami.
  • Takmer neexistujúci zimný turizmus napriek existujúcemu potenciálu.
  • Nevyužité a právne nevysporiadané usadlosti s potenciálom pre agroturizmus.
  • Slabá a nedostatočná rekreačná infraštruktúra.
príležitosti HROZBY
  • Ideálne podmienky pre cykloturistiku.
  • Cestovný ruch - veľa prírodných, kultúrnych a historických pamiatok v okolí farmy.
  • Opustené pozemky.
  • Nedostatok vody počas leta.
Main Training/Skills/Competences

Majitelia rozvíjali multifunkčné poľnohospodárske činnosti bez poradenstva alebo vzdelania v tejto oblasti. Majitelia sa pre svoju súčasnú obchodnú činnosť inšpirovali v zahraničí, kde pracovali na farmách. Súčasne na základe svojich predchádzajúcich poznatkov získaných na univerzitách dokázali implementovať hodnoty krajiny do svojho obchodného modelu. V prípade, keď potrebovali radu, neváhali sa obrátiť na bývalých spolužiakov (napríklad spracovanie produktov). Do poľnohospodárskej činnosti na farme sa zapájajú aj ich deti, čo prinieslo dve hlavné výhody – deti sa učia rozhodovať a konať samostatne a zároveň získavajú základné zručnosti v poľnohospodárstve, ktoré môžu neskôr využiť pri svojej budúcej práci. Rodina sa zapája do kultúrneho života regiónu a zúčastňuje sa folklórnych podujatí. Tieto aktivity podporujú národnú a miestnu identitu a spolupatričnosť všetkých členov rodiny a dávajú im pocit, že krajina, v ktorej žijú, je ich domovom.

Otázky

- Ktoré poznatky o type krajiny budú poskytované mladým poľnohospodárom s cieľom zabezpečiť primeranú údržbu poľnohospodárskej krajiny a zachovať jej špecifický a historický charakter?

- Máte k dispozícii katalóg (vizuálne spracovanie) objektov prírodného, kultúrneho a historického dedičstva, ktoré sú pre turistov zaujímavé a ktoré by sa mohli využiť v rámci agroturistiky?

Kľúčové slová