Haettelihof farma

1. úvod

Farma Haettelihof pod vedením pána Schumachera je poklad na okraji mesta Constance. Je to farma zameraná na chov dobytka, zber divého ovocia, chovu kôz, sliepok a oviec s certifikátom Demeter. Farma ľuďom ponúka možnosť ponoriť sa do jednoduchosti všetkými svojimi zmyslami. Táto ponuka je určená pre školské triedy a škôlky. Tiež umožňuje zákazníkom, ktorí tu kupujú vynikajúce mäso, pravidelne získavať predstavu o poľnohospodárstve, krajine a chove zvierat. Na okraj spomeňme, že pán Schumacher a pani Paluchová začali s poľnohospodárskou výrobou v roku 2000 so štyrmi kravami. Farma rástla s vášňou do dnešného diverzifikovaného a životaschopného projektu, kde sa realizuje chov zvierat, pedagogické aktivity, ochrana prírody a starostlivosť o krajinu.

2. Profil promotéra

Haettelihof farma

Krstné meno
Thomas
Priezvisko
Schumacher
Dátum narodenia
1964
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Farmár; vyštudovaný psychológ

3. Profil farmy

Address
Mainaustr. 185. 78464 Konstanz

47.684661253, 9.19467687607

Krajina
Nemecko
Farm oblasť hektár
60.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 2 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 1
Popis Farm

Na okraj spomeňme, že pán Schumacher a pani Paluchová začali s poľnohospodárskou výrobou v roku 2000 so štyrmi kravami. Súčasný statok bol založený v roku 2006.  Ako certifikovaná Demeter farma obrábajú viac ako 60 hektárov lúk a pasienkov. Cieľom je trvale udržiavať a zabezpečiť rôzne typy trávnych porastov prostredníctvom ekologicky šetrného používania. Významnou zložkou na dosiahnutie tohto cieľa je rozsiahle spásanie pasienkov dobytkom plemena "Hinterwälder" - jedného z ohrozených, starodávnych plemien. Podnik zdôrazňuje chov zvierat na plemeno. Tomuto chovu je prispôsobené aj kŕmenie špeciálne vyrobeným senom s názvom Öhmd a trávnou silážou. Zvieratá neprijímajú potravu z ornej pôdy, akou sú napríklad obilniny. Výsledkom je, že dobytok rastie pomalšie a do menšej hmotnosti - jeho rast je jednoducho prirodzený.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Podnik sa nachádza na okraji mesta Constance pri Bodamskom jazere. Pán Schumacher má prenajaté pozemky od roku 2000. Jedná sa o pozemky, ktoré boli neatraktívne pre ďalších regionálnych poľnohospodárov. Jedná sa o zelené plochy so živými plotmi a stromami, ktoré majú často veľmi neekonomické proporcie. Napriek tomu sú vhodné na pasenie. Najmä vtedy, keď niekoľko parciel na okrajoch môže byť zoskupených. Farma obhospodaruje 450 parciel, t.j. reálnych pozemkov, ktoré boli zoskupené do 70 poľnohospodárskych honov.

Popri známych formách poľnohospodárskej pomoci a prípadných štátnych programoch pán Schumacher dostal ďalšie finančné prostriedky na ohradenie a pasenie od Združenia za zachovanie krajinného rázu mesta Constance. Z celkového počtu 60 ha pasienkov, extenzívne pasenie prebieha na 25 ha a zostávajúce pozemky slúžia na výrobu sena Öhmd. Trávna siláž nie je v podniku vyrábaná. Lúky majú dostatok času, aby kvety stihli zakvitnúť a vyprodukovať semená. Iba týmto spôsobom, zostáva zachovaná historická štruktúra flóry v súčasných prirodzených trávnych porastoch. Lúky sú kosené iba dvakrát ročne, prvý krát nikdy pred začiatkom júna. Stádo dnes tvorí 18 dojníc, 1 býk a 20 mláďat. Na farme a na pastvinách je tiež 16 starých zvierat. V letných mesiacoch dobytok žije výhradne na pastvinách. Od jesene do jari sú zvieratá držané v stajni. Zvieratá určené na porážku boli osobne doručované do partnerského bitúnku. Ale od roku 2018 už musí byť porážka vykonávaná na farme. Hotové balené mäsové výrobky sú predávané výhradne do domácností. 

Farma Haetteli ponúka sezónne jablkovú šťavu a jablká z vysokokmenných stromov od septembra 2014, rovnako ako aj orechy zo stromov okolo farmy.

Na pozemkoch farmy sa nachádza viac ako 250 vysokokmenných stromov, z ktorých asi 180 jabloní a hrušiek stále produkuje ovocie. Ostatné stromy stále slúžia ako biotop a na pozemkoch nebudú nahradené, kým samé nespadnú. Každý rok, je zasadených 5 - 10 nových ovocných stromov. 

Od roku 2018 bude nainštalovaných 120 boxov pre hniezdenie vtákov. 

Celková koncepcia zahŕňa aj možnosť zažiť túto poľnohospodársku výrobu z prvej ruky. V priestoroch farmy sa nachádza výuková stanica pre školské triedy a škôlky. Okrem toho na statku pani Paluchová ponúka terapeutické kurzy, pre tých, pre ktorých zvieratá a blízkosť k prírode hrajú dôležitú úlohu.

Podnik pracuje v súlade s kritériami Demeter a je silne regionálne orientovaný. Dôraz je kladený jednak na individuálnu životosprávu, ale aj na regionálne spoločné blaho.

Prostredníctvom tohto druhu poľnohospodárstva, podnik prispieva k:

- zachovaniu a posilneniu biodiverzity;

- zachovaniu tradičných metód obhospodarovania;

- propagácii  hodnôt krajiny;

- vytváraniu pracovných miest vo vidieckych oblastiach;

- výrobe kvalitných, bezpečných a zdravých potravín.  

Rady/ Odporúčania

"Človek sa chová ako podnik s vlastným systémom v krajine a v spoločnosti."

"To, že krajina je taká, aká je, je dôležité najmä pre výrobu a uvádzanie hodnotných produktov na trh. Krajinu treba ctiť a chrániť!"

"Tendencie a želania manažéra sa musia zmestiť súradníc X a Y a do miestnych možností!"

"Tvrdá práca neuškodí. Ale len práca tiež nepomôže. Podnikateľ musí myslieť dopredu!"

 

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Farma Haetteli ponúka priestor pre styk s poľnohospodárstvom, krajinou, jedlom a prírodou. V závislosti na zainteresovaných skupinách - školská trieda, škôlka, klienti alebo účastníci kurzu - existuje na farme široká ponuka. Hlavným cieľom pani Paluchovej a pána Schumachera je otvoriť všetky zmysly a zbierať skúsenosti vlastným tempom.

Farma je opakovane využívaná rôznymi školami ako mimoškolská vzdelávacia stanica (www.lernort-bauernhof-bodensee.de). Farma je založená na jasných princípoch ekonomiky blízkosti k prírode a ochrany krajiny. To vyúsťuje do obchodných príležitostí nielen v oblasti priameho predaja, ale aj v pedagogických a terapeutických odvetviach. Umiestnenie farmy v blízkosti mesta podporuje uvádzané príležitosti a tieto sú monitorované a následne využívané v podniku.

Učebná stanica v priestoroch farmy bola vyvinutá tak, aby bola vytvorená významná pridaná hodnota pre región. Samotný podnik propaguje nielen holistický koncept, ale aj región a krajinu. Toto prehlbuje vzťah spoločnosti k prírode. V závislosti na ročnom období, podnik deťom ponúka možnosť zúčastniť sa na zbere rôznych bylín, strihaní živých plotov, kŕmenia zvierat atď. Môže to znieť banálne, ale v dnešnej dobe je  pre mladých ľudí takéto stretnutie s prírodou veľmi dôležité.

silné stránky slabé stránky
  • Pevná zákaznícka základňa prostredníctvom skúsenostnej kultúry a koncepcie kontaktu hosťa s prírodou.
  • Stabilný príjem postavený na priamom predaj.
  • Vysoko kvalitný život.
  • Byrokracia.
  • Režijné náklady.
príležitosti HROZBY
  • Ďalšie zušľachťovanie hodnôt.
  • Byrokracia.
  • Narastajúca synergia a zvyšovanie kvality.
Main Training/Skills/Competences

Pán Schumacher je veľmi dobre zaškolený v poľnohospodárstve, ekonomike a psychológii. Za svoje silné stránky považuje marketing, koncepciu, komunikačné schopnosti a transparentnosť. Jeho diplomová práca "Racionalizačný model ľudí nenakupujúcich ekologické produkty" z roku 1997 poukazuje na základnú orientáciu farmy. Autor skúma problematiku do väčšej hĺbky s cieľom poskytnúť odpovede s ucelenými koncepciami. Udržuje neustály kontakt a výmenu skúseností so svojimi zákazníkmi a pýta sa na ich názory. To mu umožňuje poznať aktuálne trendy. Okrem toho, je otvorený pre spoluprácu.

Otázky

- Farmár využil a využíva svoje vyššie vzdelanie pre zriadenie farmy na základe ekologických a tradičných princípov poľnohospodárstva a začínal pri tom od nuly. Vidíte nejaké výnimočné aspekty svojej každodennej práce, ktoré by mohli byť prezentované vašej miestnej komunite?

- Priama väzba na miestne komunity je dôležitá pre celkový koncept - vedie k predaju výrobkov z farmy a ponúka ďalšie služby. Ste v kontakte s miestnou komunitou?

- Farmár začal s prenájmom marginálnych trávnych porastov, kým dosiahol súčasnúúroveň hektárov a poľnohospodárskych aktivít. V súčasnej dobe už vybudoval hodnotné štruktúry pre ekologické, a aj ucelené podnikanie z ekonomického hľadiska. Poznáte opustené, znehodnocované poľnohospodárske pozemky vo vašej oblasti? Viete si predstaviť hospodárenie na týchto pozemkoch takýmto adaptovaným spôsobom?

Kľúčové slová