Kmetija Vrhovc

1. Uvod

Vas Davča se nahaja v predalpskem hribovju zahodne Slovenije, na nadmorski višini 850-1000 metrov. Gre za več kot 3000 hektarov veliko območje. Gre za najbolj razpotegnjeno vas v Sloveniji, saj so hiše razpršene  v zračni razdalji do 10 kilometrov. Naselbina vključuje osamele kmetije z lastniško enovitimi posestvi. Področje je bilo naseljeno že v 16. stoletju. Zdaj tu živi okrog 300 prebivalcev. Njihovo število ostaja stanovitno.

Leta 1960 je bila vzpostavljena cestna povezava z dolino. Zaradi poplav  je bilo to področje v preteklosti često povsem odrezano od sveta. Poleg Davče je zdaj tudi priljubljeno smučarsko središče.

2. PROMOTOR PROFIL

Kmetija Vrhovc

Ime
Andrej
Priimek
Kejžar
Rojstno leto
1964
Spol
Moški
Izobrazba

Poklicna izobrazba

3. Profil Kmetije

Address
Davča 17, 4228 Železniki

46.1748604388, 14.022974968

Država
Slovenija
Kmetija območje na hektar
50.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 2 1
Delno zaposleni 0 0
Opis kmetije

Posestvo Vrhovc se nahaja v Gornji Davči, na nadmorski višini 1000 metrov. Predniki so kmetijo zagnali leta 1778. Prejšnje generacije so se preživljale izključno s kmetijstvom, v glavnem z živinorejo. Danes se še ukvarjajo z živinorejo, ki jo dopolnjujejo z drugimi dejavnostmi, kot sta to na primer gozdarstvo in turizem. S slednjim so pričeli v letu 2010. Specialiteta kmetije je ribnik, namenjen športnem ribolovu. Uredili so ga na bližnjem travniku. Na področju turistične ponudbe lahko gostom poleg ribolova nudijo še domače kulinarične specialitete, teren za piknike, urejen igrišča za otroke, družabne igre in igranje nogometa. Okolica nudi možnosti za sprehode, kolesarjenje in smučanje.

 

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Tip krajine
Opis

Tipična značilnost krajine se kaže v močnem kontrastu med gozdovi, ki predstavljajo osnovo, in odprtimi kmetijskimi področji. Raba zemlje je ekstenzivna, značilno je prepletanje gozdov in travnikov s posamičnimi naselji, vasicami in osamelimi kmetijami. Vodne struge z globokimi dolinami in soteskami vplivajo na razdrobljenost krajine. Škofjeloško hribovje je bolj naseljeno od drugih področij predalpskega hribovja. Včasih so se kmetije same oskrbovale z žitaricami, lanom, platnom in krompirjem. Pridelava žitaric in lanu se je opustila in nadomestila s pašniško živinorejo. Poljedelska dejavnost je bolj ali manj namenjena le še samooskrbi in potrebam turističnih obiskovalcev. Ustrezne prometne povezave omogočajo normalne dnevne migracije, tako da je področje še vedno vitalno, k čemur pripomore tudi uspešni management na področju številnih dejavnosti (gozdarstvo, živinoreja, turizem).

Kot pri številnih drugih kmetijah so tudi v primeru Andrejeve ljudje, ki tam delajo, zaposleni še drugod, v bližnjih podjetjih v dolini. Andrej je že ob prevzemu hitro ugotovil, da  sama živinoreja in gozdarstvo ne bosta prinašala dovolj prihodkov za preživetje družine. Celo huje – za vzdrževanje kmetije je bilo potrebno investirati dohodek, ki je bil zaslužen drugje, izven kmetijske dejavnosti. Odločil se je, da poskusi s kmečkim turizmom. Ne brez dvomov in strahu – oddaljene lokacije, slabe cestne povezave, investicijska tveganja … Po drugi strani je lahko računal tudi na nekatere prednosti: krajina, bližina razvijajočega se smučarskega središča, vse večji interes potrošnikov po uživanju lokalno pridelane hrane in aktivnem življenjskem slogu. Izkazalo se je, da se je pravilno odločil. Kmetijstvo je zdaj podpora glavni poslovni dejavnosti, turizmu. Z današnjega vidika je očitno, da bi bil razvoj lahko celo še hitrejši, nekatere dejavnosti pa bi lahko razvili že prej. Nikoli niso pričakovali, da bi lahko ribnik pritegnil tako veliko ljudi. Ne glede na vse z investicijami vendarle ne želijo pretiravati, da ne bi ogrozili svoje finančne stabilnosti. Prihodnosti jih ni strah, saj so mlajše generacije pripravljene na prevzem dejavnosti. Že sedaj  namreč s svojimi idejami prispevajo k razvoju kmetije. Razmišljajo tudi o tem, da bi vzpostavili obrate za predelavo mesa, po drugi strani pa ocenjujejo možnosti za izgradnjo kampa za zahtevnejše goste.

Nasveti/Priporočila

. Kmetija ne bi preživela brez komplementarnih dejavnosti. Človek mora ob tem razmišljati inovativno.

. Dobro sodelovanje z lokalnim okoljem je bistveno za funkcioniranje kmetije.

 

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Kmečki turizem postaja vse pomembnejša dejavnost kmetije. Seveda pa je treba turistično ponudbo ves čas razvijati in prenavljati. Nudenje hrane in nočitev je premalo. Da bi lahko realizirali razvojne cilje, potrebuje kmetija vire in ljudi z ustreznimi znanji in izkušnjami. Ob vseh dejavnostih pa kmetija še vedno nima dovolj fondov za ustrezno investiranje. Dostop do sredstev Programa za razvoj podeželja je zapleten zaradi birokratskih procedur in strogih pravil glede rabe denarja. Ljudem se ponuja izobraževanja s področja dodatnih dejavnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter razvoja podeželja, in to pod pokroviteljstvom različnih svetovalnih servisov, razvojnih agencij ipd. Ob tem so nekateri tečaji celo obvezni, če želiš pridobiti sredstva iz Programa za razvoj podeželja (PRP). Obvezno izobraževanje ni ravno priljubljeno. Prednost tega področja so lahko mlade družine. Ne zapuščajo območja in njihova izobrazbena struktura se izboljšuje. Pogoste so tudi večgeneracijske družine. Med kmeti se ohranja tradicionalna solidarnost in pripravljenost na pomoč. Ljudje v lokalni skupnosti so nasploh zelo dejavni in medsebojno povezani. Vse bolj se zavedajo potrebe po ohranjanju in zaščiti krajinske ter kulturne dediščine. Toda v preteklosti je bilo strojenih kar nekaj napak, zlasti v primerih novih gradenj, ko se ni upoštevalo lokalne arhitekturne tradicije. Andrejeva kmetija je med obiskovalci tega področja ena izmed najbolj prepoznavnih. Prav tu se odvijajo tudi številni dogodki, ki jih organizira lokalna skupnost. Kot takšna kmetija dejansko predstavlja vzgled inovativnega pristopa pri povezovanju kmetijstva, krajine in turizma.

prednosti slabosti
 • Družina.
 • Skupnost.
 • Krajina.
 • Stroški kmetijske proizvodnje.
 • Finančni potencial.
priložnosti NEVARNOSTI
 • Bližina Turističnega centra.
 • Bližina industrijske cone.
 • Kmečki turizem.
 • Naravne katastrofe.
 • Vzdrževanje infrastrukture.
 • Birokracija.
Main Training/Skills/Competences

Komunikacijske veščine, raba novih medijev, promocijske veščine, ohranitev naravne in kulturne dediščine, neformalne oblike izobraževanja.

Trditve/Vprašanja

. Ali je za porajanje in uresničevanje dobrih idej potrebno dobro vzdušje v družini in skupnosti?

. Ali bi kmetom koristila manj stroga pravila in lažji dostop do evropskih sredstev?

Ključne besede

EAL Keywords
Multifunctional & sustainable farming Key Words