Farma Vrhovc

1. úvod

Obec Davča sa rozprestiera v predalpských vrchoch západného Slovinska v nadmorskej výške od 850 do 1000 m. Jej rozloha je viac ako 3000 hektárov. Je považovaná za najrozľahlejšiu dedinu v Slovinsku, domy sú tu rozptýlené vo vzdušnej vzdialenosti 10 km. Obec tvoria osamelé farmy s okolitými pozemkami. Táto oblasť bola osídlená v 16. storočí a teraz má zhruba 300 obyvateľov. Tento počet zostáva stabilný. Cestné spojenie s údolím bolo vytvorené v roku 1960. V minulosti bola táto oblasť počas povodní často odrezaná od sveta. V blízkosti obce Davča je známe lyžiarske stredisko.

2. Profil promotéra

Farma Vrhovc

Krstné meno
Andrej
Priezvisko
Kejžar
Dátum narodenia
1965
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

3. Profil farmy

Address
Davča 17, 4228 Železniki

46.1748604388, 14.022974968

Krajina
Slovinsko
Farm oblasť hektár
50.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 2 1
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 0
Popis Farm

Usadlosť Vrhovc sa nachádza v časti Gornja Davča, 1000 m n m.. Predkovia túto farmu založili v roku 1778. Predchádzajúce generácie sa živili výhradne poľnohospodárstvom, najmä živočíšnou výrobou. Okrem chovu dobytka sa podieľajú aj na lesníctve a cestovnom ruchu, ktorému sa začali venovať v roku 2010. Špecifikom farmy je rybník pre športové rybárstvo, ktorý bol vybudovaný na blízkej lúke. Okrem rybolovu svoje turistické aktivity rozširuje o ponuku rôznych domácich kulinárskych špecialít, piknikového priestoru, spoločenských hier, detského ihriska a futbalového ihriska. Okolie ponúka veľa príležitostí pre pešiu turistiku, cykloturistiku a lyžovanie.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Typ krajiny
Voľný text

Významnou črtou krajiny je ostrý kontrast medzi lesmi, ktoré poskytujú ohraničenie, a otvorenými poľnohospodárskymi pozemkami. Typické je extenzívne využitie pôdy, prelínanie lesov a trávnatých plôch, roztratené osídlenie vo forme osád ako aj osamotené farmy. Vodné útvary túto krajinu rozdeľujú na časti, ktoré sú oddelené hlbokými údoliami a roklinami. Vrchy Škofjeloško sú obývané viac ako iné predalpské horské oblasti. Farmy boli niekedy sebestačné, s vlastnou produkciou obilnín, ľanu a zemiakov. Výroba obilnín a ľanu bola ukončená a nahradená chovom dobytka. Rastlinná výroba je určená pre vlastnú spotrebu a pre spotrebu turistov. Táto oblasť je životaschopná vďaka dopravným spojeniam v údoliach, ako aj vďaka úspešnému manažmentu (lesníctva, chovu dobytka, cestovného ruchu, a každodenného dochádzania obyvateľov do údolia). Rovnako ako ostatné farmy, aj Andrejova farma bol typickou sezónnou farmou, ktorej členovia boli zamestnaní v neďalekých podnikoch v údolí. Keď Andrej prevzal farmu, uvedomil si, že samotný chov dobytka a lesníctvo neprispieva k dostatočnému rodinnému príjmu. Ešte horšia bola skutočnosť, že na udržanie farmy museli využívať peniaze získané mimo poľnohospodárskych aktivít. Rozhodol sa preto skúsiť agroturistiku. Mal síce nejaké pochybnosti a obavy ohľadne vzdialenosti, zlého dopravného spojenia a investičného rizika. Na druhej strane tu však existovali aj výhody akými sú osobitý charakter krajiny, rozvíjajúce sa lyžiarske stredisko v blízkosti, rastúci záujem spotrebiteľov o miestne jedlo a aktívny životný štýl. Ako sa ukázalo, bolo to správne rozhodnutie. V súčasnosti poľnohospodárstvo podporuje cestovný ruch, ktorý je hlavnou činnosťou rodiny. Z aktuálneho hľadiska by pokrok mohol byť ešte rýchlejší a niektoré aktivity sa mohli rozvinúť skôr. Farmár si nikdy neuvedomil, že rybník a rybárstvo budú priťahovať toľko ľudí. Napriek tomu nechce ohroziť stabilitu farmy príliš veľkou investíciou. Nebojí sa budúcnosti, pretože už existujú mladé generácie, ktoré sú pripravené farmu prevziať, a ktoré svojimi predstavami prispievajú k rozvoju poľnohospodárskeho podniku. V súčasnosti kalkulujú náklady na vytvorenie zariadenia pre spracovanie mäsa a tiež kempingu pre náročnejších hostí.

Rady/ Odporúčania

• Farma by neprežila, ak by nevykonávala žiadnu doplnkové činnosť. Človek však musí byť inovatívny.

• Dobrá spolupráca s miestnym prostredím je nevyhnutná pre fungovanie farmy.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Agroturizmus sa stáva čoraz dôležitejšou činnosťou farmy. Cestovný ruch však tiež potrebuje neustály rozvoj a inovácie. Iba stravovacie a ubytovacie služby už nepostačujú. Na realizáciu svojich rozvojových cieľov farma potrebuje zdroje a personál s primeranými vedomosťami a skúsenosťami. Zo svojej činnosti však farma nezískava dostatočné finančné prostriedky na investície. Prístup k finančným prostriedkom z Programu pre rozvoj vidieka je komplikovaný kvôli zložitým byrokratickým postupom s prísnymi pravidlami pre využívanie finančných prostriedkov. Ľudia majú prístup k vzdelaniu v oblasti doplnkových činností, udržateľného poľnohospodárstva, zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoja vidieka pod záštitou poradenských služieb, rozvojových agentúr atď. Niektoré z kurzov sú pre získanie finančných prostriedkov z Programu pre rozvoj vidieka povinné. Toto povinné vzdelávanie nie je veľmi populárne. Výhodou tejto oblasti sú mladé rodiny, ktoré túto oblasť neopúšťajú a ich štruktúra vzdelania sa zlepšuje. Časté sú viacgeneračné rodiny. V týchto oblastiach sa zachovala aj tradičná solidarita a pomoc ostatných poľnohospodárov. Miestna spoločnosť je prepojená a aktívna. Zvyšuje sa povedomie o potrebe zachovávať a chrániť krajinu a kultúrne dedičstvo, ale v minulosti sa vyskytli chyby, najmä v prípadoch nových stavieb, pri ktorých sa nezohľadnili tradičné prvky architektúry počas ich výstavby. Vo svojom okolí je Andrejova farma jednou z najnavštevovanejších. Je tiež priestorom pre organizáciu miestnych podujatí. Ako taká predstavuje príklad pre ostatných farmárov v tejto oblasti, aby sa inovačným prístupom pokúsili prepojiť poľnohospodárstvo, krajinu a cestovný ruch.

silné stránky slabé stránky
  • Náklady na poľnohospodársku výrobu.
  • Finančný potenciál.
  • Poľnohospodárskych výrobných nákladov.
  • Finančný potenciál.
príležitosti HROZBY
  • Blízkosť turistického centra.
  • Agroturizmus.
  • Blízkosť priemyselnej oblasti.
  • Prírodné katastrofy.
  • Byrokracia.
  • Údržba infraštruktúry.
Main Training/Skills/Competences

- Komunikačné zručnosti, používanie nových médií, propagačné schopnosti, zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, neformálne formy vzdelávania.

Otázky

• Je priateľská atmosféra v rodine a komunite potrebná na budovanie a realizáciu dobrých nápadov?

• Pomohli by farmárom menej prísne pravidlá a ľahší prístup k európskym fondom?

Kľúčové slová

EAL Keywords
Multifunctional & sustainable farming Key Words