Farma Aboca

1. úvod

Aboca začala svoju činnosť ako organická farma v roku 1978 na základe vízie jej zakladateľa Valentina Mercati, ktorý spájal inováciu s lekárskymi bylinkami. Na začiatku bolo pôvodnou myšlienkou dodávať lekárňam a obchodom s bylinkami vysušené lekárske bylinky. Následné inovatívne kroky pozostávali z vybudovania laboratórií na výskum a analýzu aktívnych princípov v rastlinách pre lekárske účely a produkciu farmaceutických produtkov autorizovanú v roku 1948 ako „Officina farmaceutica“. Medzi 80-tymi a 90-tymi rokmi 20. storočia expandovala distribúcia pre lekárne a v roku 2001 bolo založené fytochemické laboratórium. Aboca dnes pozostáva z 1 500 ha, z čoho 800 leží v doline rieky Tiber a 700 v oblasti Valdichiana, kde je kultivovaných 70 rozličných druhom rastlín nasledujúc metodológiu organického pestovania. Tento príbeh môže byť inšpiratívnym pre ostatných podnikateľov, nakoľko Aboca začala ako malá rodinná farma v 70-tych rokoch a dnes je vedúcou organickou farmou v oblasti pestovania lekárskych rastlín v Európe. Tento nápad je možné využiť v oblasti pestovania liečivých rastlín.

2. Profil promotéra

Farma Aboca

Krstné meno
Valentino Mercati
Priezvisko
Mercati
Dátum narodenia
1939
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Vysokoškolský titul

3. Profil farmy

Address
Loc. Aboca, 20 52037 Sansepolcro

43.57218, 12.13896

Krajina
Taliansko
Farm oblasť hektár
1500.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 4 890
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 100
Popis Farm

Farma pozostáva z 1 500 ha organických kultivácií liečivých rastlín rozložených medzi dvomi hlavnými časťami, Umbria a Toskánsko, jedna sa nachádza v severnej oblasti doliny rieky Tiber a druhá v oblasti Valdichiana. Pôvodné umiestenie farmy bolo na kopci bohatom na prírodné pramene, na mieste, kde sa stále nachádza riaditeľstvo farmy Aboca, a pod ktorým sa nachádza dolina Tiberu. Úspešné podnikanie viedlo k expanzii kultivovaných pozemkov a k pozemkom v tejto doline boli pridané viaceré hektáre pôdy, kde sa tradične kultivoval tabak ako jediná plodina. Nárast lekárskeho záujmu o kultiváciu zvýšil biodiverzitu pestovaných bylín a obrovskou výhodou pre životné prostredie je organická kultivácia bez použitia syntetických chemikálií. Zároveň farma narazila na kritický bod, keď chemikálie obvykle používané farmami v okolí organických kultivácií farmy Aboca ohrozovali túto farmu postrekom a kontamináciou pôdy. Preto bolo dôležité investovať do oblasti Valdichiana s nižším stupňom intenzívnych bežných kultivácií. Nedávno sa pod značkou tejto farmy začali produkovať ošípané (čierne ošípané z Nebrodi) a hovädzina (druh Chianina), ktoré sú chované na zabezpečenie organického mäsa pre reštauráciu a jedáleň. Reštaurácia a opätovné využitie starého poľnohospodárskeho projektu zvaného „leopoldine“ bolo úvodným projektom ich majetkov. Ďalší nedávny projekt pozostáva zo zalesňovania štátneho územia v okolí Sansepolcro v spolupráci s Úniou obcí, a výsadba drevín je kompenzovaním plynných emisií spôsobených autami našej spoločnosti.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Typ krajiny
Voľný text

Inovácia je kľúčovým slovom pre víziu spoločnosti v spojení s prírodným a organickým hospodárením. Kultivácie vhodné pre kopcovité územie a planiny zvýšili miestu biodiverzitu pri experimentovaní s okolo 70 druhmi liečivých rastlín a ich adaptačnými variáciami ponúkajúcimi najlepší pomer medzi aktívnymi fytoterapeutickými princípmi a environmentálnou adaptáciou. Metodológia organického farmárčenia bez použitia syntetických chemikálií a GMO znížila vypúšťanie plynných emisií do atmosféry a znečistenie vody a pôdy. Fytochemické extrakty testované v pokrokových laboratóriách a spracovávané farmaceutickými technológiami zvyšujú povedomie a aplikáciu lekárskych rastlín na lekárske účely. Prebiehajúca výsadba stromov prispieva k znižovaniu CO2 a poskytuje prirodzené zložky z koreňov a ich dostupných fytochemických aktívnych princípov k už jestvujúcim a získaným z lekárskych byliniek. Tento dynamický prírodný kontext a poľnohospodárska krajina poháňa vpred zodpovedný a udržateľný ekosystém v kombinácii s inovatívnym organickým pestovaním. Motiváciou je tiež, že malé farmy sa môžu jedného dňa stať dôležitou súčasťou svetového trhu, toto je prípadová štúdia veľkého významu: malí farmári by mali byť nastavení na takejto vlne a mali by vykonať praktické zmeny na ochranu životného prostredia a nájsť nový spôsob ako urobiť z pestovania ziskovú činnosť s udržiavaním životného prostredia, nakoľko poľnohospodárska pôda nemôže byť udržiavaná bez finančnej návratnosti.

Rady/ Odporúčania

• Všetko sa nachádza v prírode, musíme to len nájsť, skombinovať správnym spôsobom, spracovať a zachovať použitím vedomostí z minulosti a súčasnosti. Je potrebné vytvoriť rovnováhu medzi človekom a prírodou.

• Prírodné zložky pre zdravie sú dôležité rovnako ako technologické napredovanie pre človeka a životné prostredie, ktoré vedie k čistejšej a viac ochraňovanej prírode.

• Planéta a budúce generácie sú v rukách vlád, ktoré by mali obmedziť produkciu nebezpečných plynných emisií a zastaviť využívanie fosílnych palív v prospech zdrojov obnoviteľnej energie. 

 Udržanie krajiny je nutné brať do úvahy ako historické dedičstvo, ktoré treba chrániť rovnako ako je dôležité dynamicky implementovať kultivácie vhodné pre danú krajinu, ktoré prospievajú ku zdraviu obyvateľov a zlepšujú kvalitu životného prostredia.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Školenie je podstatné pre spoločnosti založené na inovatívnom organickom pestovaní. Prítomnosť 70 kultivovaných druhov a výskum založený na takejto biodiverzite musia spĺňať veľké množstvo kompetencií od oblasti laboratórií až po oblasť spracúvania, komunikácie, marketingu a komercializácie. Tento komplex prináša so sebou rôzne druhy školení v závislosti od práce a nutných kompetencií. Každý človek je súčasťou schémy s certifikátom kvality a nech pracuje v akomkoľvek sektore tejto farmy od poľa až po lekársky výrobok. Organické pestovanie bolo začiatočným bodom vízie spôsobu pestovania na farme Aboca. Takýto typ hospodárenia poskytuje lekárske rastliny na výťažok aktívnych zložiek a je možný nepretržitý výskum v laboratóriách. Ľudia zapojení do organického pestovania sú i) agronómovia, s rozličnými agronomickými a fytoiatrickými schopnosťami; ii) farmári školení na viac druhov práce ako napríklad orba pôdy, hnojenie, sadenie a presádzanie, kontrola škodcov, rastlín so spórami a tráv, udržateľnosť poľa, zber, transport plodín z poľa do tovární; iii) pracovníci a technici pracujúci vo fázy spracúvania; iv) biológovia, chemický analytici a genetici pracujúci na hodnotení, kontrole a dizajne plánovania transformácie produktov z poľa k finálnemu produktu; v) centrálna administratíva a výkonní úradníci koordinujúci prácu spoločnosti a jej činnosti. Komunikácia, komercializácia a marketing završujú rozsah potrebných kompetencií. Mimo spoločnosti farmy existuje komerčná organizácia pozostávajúca z distribučnej siete hlavných rozvinutých obchodov po celom svete.

silné stránky slabé stránky
 • Pokrokový výskum v oblasti prírodných substancií pre dobro človeka a životného prostredia.
 • Celý inovatívny proces od poľa až po lekárske extrakty.
 • Extrémna starostlivosť o organicky pestované plodiny.
 • Organické metódy a procesy.
 • Náročnosť nájsť kompetentný personál, infraštruktúru a vybavenie v oblasti.
príležitosti HROZBY
 • Etické problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia pre budúcnosť.
 • Progresívne zlepšenie udržateľnejšieho životného prostredia.
 • Vytvorenie oblasti lekárskych byliniek na severe doliny Tiberu a oblasti Valdichiana.
 • Pesticídy.
 • Klimatické zmeny.
 • Znečistenie vody a ovzdušia kvôli používaniu chemických hnojív a pesticídov.
Main Training/Skills/Competences

Vedomosti spoločnosti spočívajú vo vízii „Príroda má všetko“, ktoré je považované organickými pestovateľmi za udržateľný spôsob využívania zeme bez ohrozovania pôdy, ovzdušia a ekosystému životného prostredia. Agroekológia je teda referenčnou výskumnou oblasťou pre úlohy výroby produktov z lekárskych bylín, a úplnej ochrany životného prostredia. Všetky školenia ľudí v tejto oblasti poskytujú špecifické kompetencie a zvládanie ich úloh je bežnou činnosťou pri vytváraní kvalitných organických produktov a zabezpečovaní kompletnej ochrany životného prostredia. Preto musia byť zamestnanci školení nielen teoreticky, ale tiež sa musí podporovať rozvojom ich schopností a zručností. Agronómovia sú zodpovední za rešpektovanie certifikovanej kvality požadovanej organickým hospodárením, štandardom kvality produktov, životného prostredia a etickými požiadavkami. Farmári sú vedení správne vykonávať všetky činnosti na prípravu poľa pri pestovaní. Biológovia, chemickí analytici a genetici nasledujú po pestovateľskom, kontrolnom procese v aplikovaní a inovovaní výskumu. Zamestnanci zodpovedajú za komunikáciu, komercializáciu a marketing, sú školení na plnenie hlavnej vízie životného štýlu, ktorého obsahom sú organické lekárske produkty akceptované a obľubené spoločnosťou.

Otázky

• Ako ochraňovať ekosystém obklopujúci organické kultivácie pred znečistením vodou, vzduchom a pôdou?

 Ako prepojiť vzdelanie a prax so schopnosťami potrebnými pre vysoký štandard kvality požadovaný pre organicky vypestované lekárske rastliny?         

Kľúčové slová

EAL Keywords
Multifunctional & sustainable farming Key Words