Farma - Marijan Bavcon

1. úvod

Mesto Cerkno leží na západe Slovinska na križovatke predalpinských údolí, obklopené strmými, zalesnenými svahmi v nadmorskej výške 324 m. Žije tu približne 4700 obyvateľov, čo predstavuje 36 obyvateľov na kilometer štvorcový. Poľnohospodárstvo nie je veľmi dôležitá hospodárska činnosť. V tejto oblasti sa nachádzajú niektoré úspešné priemyselné podniky, ale v poslednej dobe sa táto oblasť čoraz viac venuje cestovnému ruchu. K dispozícii je hotel s kúpeľmi a niektoré zaujímavé turistické lokality v okolí. Táto oblasť je známa tradičnou výrobou čipiek a tradičných karnevalových masiek. Okolité osady sú sústredené na svahoch alebo v širších častiach údolí. Zvyčajne sa tu nachádzajú sezónne farmy, ktoré sa zaoberajú chovom dobytka a lesným hospodárstvom. Cestovný ruch a poľnohospodárstvo sa snažia spojiť prostredníctvom zavedenia miestnych značiek pre niektoré typické miestne produkty.

2. Profil promotéra

Farma - Marijan Bavcon

Krstné meno
Marijan
Priezvisko
Bavcon
Dátum narodenia
1968
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie - elektrotechnické

3. Profil farmy

Address
Bevkova 20, 5282 Cerkno

46.1280731869, 13.9873874187

Krajina
Slovinsko
Farm oblasť hektár
15.00
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 0 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 5
Popis Farm

Je to typická sezónna farma. Svojim členom poskytuje iba časť príjmov, väčšinu získavajú mimo poľnohospodárskych činností. Oblasť v Slovinsku patrí medzi ekonomicky úspešnejšie s nízkou mierou nezamestnanosti. Farma sa nachádza na okraji obce Zakriž, 2 km od mestskej zástavby, v chránenej oblasti Natura 2000. Rodina nežije na farme, ale v mestskej časti vzdialenej 15 minút. Farma je rozdelená na viac parciel, z ktorých sa nachádzajú len zhruba 2 hektáre pasienkov, záhrad a sadov v okolí farmy. Okrem farmárskeho domu sa tu nachádzajú aj niektoré tradičné hospodárske objekty (stajňa, kŕmidlo, výbeh). Poľnohospodárska výroba je do veľkej miery určená pre vlastnú spotrebu a spotrebu blízkych príbuzných. Chov oviec, spracovanie ovocia, pestovanie zeleniny a lesníctvo sú hlavnými aktivitami. Farma sa aj v budúcnosti bude využívať len sezónne, ale majitelia v žiadnom prípade neplánujú zastaviť poľnohospodársku činnosť. Budú sa snažiť o zavedenie niektorých trhovo zaujímavých tradičných poľnohospodárskych produktov. Potenciálny nástupca farmy navštevuje školu s poľnohospodárskym zameraním.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Typ krajiny
Voľný text

Cerknovské kopce (v slovinčine: Cerkljansko hribovje alebo Cerkljansko) je prechodný región medzi alpínskymi a dinárskymi vrchovinami, v okolí mesta Cerkno v severozápadnom Slovinsku. Niekoľko horských priechodov v tejto oblasti spája údolie Poljanska a údolie Selška s údolím Idrijca a údolím Soča. Najvyšší vrchol je Porezen (1 630 m n m.). Krajina je geologicky veľmi rozmanitá a v tomto ohľade je jednou z najzaujímavejších v Slovinsku. Rieka Cerknica a jej prítoky tu vytesali mnohé riečištia a rokliny do strmých kopcov. Hory v okolí Cerkna dosahujú priemernú výšku 1000 m n m. Viac ako tri štvrtiny oblasti pokrývajú lesy s veľkou rastlinnou a živočíšnou rozmanitosťou. Nachádza sa tu mnoho značených a udržiavaných turistických chodníkov a v okolí sa nachádzajú mnohé zaujímavé turistické lokality.

Rady/ Odporúčania

• Dokonca aj sezónne farmy vyrábajúce pre osobnú spotrebu, sú dôležité pre vzhľad krajiny.

• Farmári majú pocit, že voči predchádzajúcim generáciám majú záväzok zachovať poľnohospodársku činnosť. Zároveň, dokonca aj na sezónnej farme existuje určitý potenciál pre rozvoj.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Pre rodinu Bavconovcov nie je poľnohospodárstvo hlavnou činnosťou a hlavným zdrojom príjmu. Vlastník farmy je súčasne aj majiteľom firmy s elektrickými inštaláciami. Farmu zachovávajú kvôli tradícii a úcte k práci predchádzajúcich generácií. Sú silne prepojení s miestnou komunitou a životným prostredím. Farma predstavuje príležitosť pre ďalšiu generáciu, ktorá ešte stále študuje. Členovia tejto generácie sa ešte úplne nerozhodli o svojom ďalšom kariérnom postupe. Táto oblasť nie je vhodná pre industrializované poľnohospodárstvo, takže potenciál farmy spočíva v rozvoji tradičných miestnych produktov s vyššou pridanou hodnotou. Táto hodnota prepojená s rozvojom cestovného ruchu by mohla priniesť uspokojivý príjem. Jeden zo synov navštevuje poľnohospodársku školu. V programoch poľnohospodárskych škôl sú študentom poskytnuté informácie o dôležitosti zachovania poľnohospodárskej krajiny a možnostiach rozvoja doplnkových aktivít. Hlbšie poznatky možno získať aj prostredníctvom odborných školení, ktoré poskytuje poľnohospodárska poradenská služba alebo prostredníctvom projektov realizovaných miestnymi rozvojovými agentúrami. Zvyšuje sa povedomie o príležitostiach, ktoré ponúka jedinečná a chránená kultúrna krajina. O krajinných prvkoch existuje len málo informácií a farmári zvyčajne nemajú úplnú predstavu o tom, čo predstavuje poľnohospodársku krajinu a ako takúto krajinu spravovať v spojení s poľnohospodárskou činnosťou. Farma Bavconovcov sa nachádza v blízkosti obce Podkriž pri meste Cerkno. Je súčasťou jedného zo značených turistických chodníkov, má malebné umiestnenie v krajine, a v okolí sú zaujímavé kultúrne pamiatky, historické pamiatky a podrobný popis týchto pamiatok na svojich webových stránkach. Mladí členovia rodiny Bavconovcov poznajú a oceňujú osobitosť svojho miesta a snažia sa nájsť spôsob, ako ju využiť v súvislosti s rozvojom svojej farmy. Hovoria však, že majú dostatok času na konkrétne plány a že teraz sa sústredia na vzdelávanie.

silné stránky slabé stránky
 • Vzdelanie rodinných príslušníkov.  
 • Prosperujúci región.
 • Silná miestna komunita.
 • Dopravné spojenie.
 • Investičný potenciál rodiny.
 • Nedefinovanie vízie pre farmu.
príležitosti HROZBY
 • Cestovný ruch.
 • Spolupráca.     
 • Tradičné výrobky.
 • Zatiaľ nebol vybraný nástupca.
 • Prírodné katastrofy.
 • Zlý obchodný plán.
Main Training/Skills/Competences

Je potrebné získať vedomosti o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, spolupráci miestnych spoločenstiev, miestnej histórii a charakteristikách krajiny a ich rozvoji. Prínosné sú aj komunikačné zručnosti, podnikateľské zručnosti, výmena skúseností na miestnej a medzinárodnej úrovni a podpora fungovania miestnych komunít.

Otázky

• Súhlasíte s tým, že v posledných desaťročiach vzrástlo povedomie o dôležitosti zachovania poľnohospodárskej krajiny a dedičstva medzi miestnym obyvateľstvom v Slovinsku a krajinách EÚ?

• Existuje potenciál v súvislosti medzi poľnohospodárstvom, cestovným ruchom a typom krajiny?

• Sú aj sezónne farmy dôležité pre poľnohospodársku krajinu a mali by mať ľahší prístup k rozvojovým fondom?

Kľúčové slová

EAL Keywords