Šenkova farma

1. úvod

Farma sa nachádza v typickom alpskom prostredí Kamnicko-Savinjských Álp v pohraničnom regióne s Rakúskom v nadmorskej výške 900 m. Na poľnohospodárskych pozemkoch tu v dôsledku nadmorskej výšky, reliéfu a vysokohorskej klímy prevládajú lúky, pastviny a chov hospodárskych zvierat. Z tejto oblasti pochádza plemeno oviec zvané Jezersko-solčavska. Okrem toho je v tradičnom poľnohospodárstve tohto regiónu veľmi dôležitá aj lesohospodárska činnosť. Miesto je charakterizované rozptýlenými osídleniami s nezávislými farmami. Dôležitou činnosťou je tiež cestovný ruch. Ten v predchádzajúcich desaťročiach mierne poklesol, ale postupne znova nadobúda význam. Jedným z dôležitých bodov obnovy cestovného ruchu je Šenkova farma, ktorú pred niekoľkými rokmi úplne prebudoval mladý pár farmárov. 

2. Profil promotéra

Šenkova farma

Krstné meno
Polona
Priezvisko
Karničar
Dátum narodenia
1976
Pohlavie
Žena
Vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

3. Profil farmy

Address
Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Zgornje Jezersko 140
4206 Zgornje Jezersko
Slovenija

46.408265827, 14.5209002495

Krajina
Slovinsko
Farm oblasť hektár
16.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 3 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 6 1
Popis Farm

Šenkova farma svojimi ôsmimi drevenými budovami, zoskupenými do usadlosti predstavuje perlu alpskej architektúry. Bola založená pred viac ako 500 rokmi. Hlavný dom je z roku 1517 a osada vznikla po zmiznutí jazera v 14. storočí. Usadlosť si zachovala svoj pôvodný vzhľad a dom je chránený ako národná kultúrna pamiatka, a preto podlieha prísnej ochrane. Farma je silne orientovaná na turistickú činnosť a ponúka domáce ekologické produkty zo záhrad a sadov a chová tradičné slovinské autochtónne plemená hovädzieho dobytka, ovce a hydinu. Na farme žijú už štyri generácie. Všetci členovia rodiny sa zapájajú do práce v poľnohospodárstve a počas sezóny tiež prijímajú dobrovoľníkov zo Slovinska aj zo zahraničia. Samotná farma, ako aj členovia rodiny sú úzko prepojení s miestnou komunitou a aktívne sa podieľajú na poľnohospodárskych prácach. Polona je prezidentkou turistického združenia Jezersko. Toto miesto sa nachádza v lokalite Natura 2000 a považuje sa za samostatnú obec.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Vzhľadom na ťažké podmienky hospodárenia, obyvatelia Jezerska vždy hľadali zárobok mimo poľnohospodárstva. Najdôležitejšími odvetviami bolo lesníctvo spracúvajúce známy Jezerský smrek, preprava pozdĺž ciest spájajúcich Slovinsko a Korutánsko, výroba dreveného uhlia a neskôr cestovný ruch a turistika. Nad Jezerskom sa nachádza jedna z najstarších horských chát v Slovinsku, nazvaná Česká chata. Tá bola postavená českými horolezcami v roku 1900, ktorí väčšinou pochádzali z okruhu priemyselníkov vlastniacich továrne v meste Kranj. Jezersko leží v typickej alpskej krajine s vysokými strmými svahmi s horskými pasienkami nad hranicou lesa. Krajina je riedko osídlená, čo je dôsledkom deagralizácie a migrácie obyvateľov do mesta. V poslednej dobe bola oblasť oživená, a to najmä vďaka mladým nástupcom poľnohospodárov a ich rodinám, čo je čiastočne podporené z prostriedkov Programu rozvoja vidieka, ktoré sú do značnej miery zamerané na rozvoj cestovného ruchu a udržateľného poľnohospodárstva.

Rady/ Odporúčania

• Farma znamená predovšetkým veľa práce, ale prináša aj veľa radosti. Je dôležité, aby farma prežila a zabezpečila existenciu pre budúce generácie.

• Zdroje poskytované štátom tu skutočne existujú, ale byrokracia s nimi spojená je odstaršujúca a príliš komplikovaná.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Farmu prevádzkuje mladý pár s pomocou viacgeneračnej rodiny. Pred niekoľkými rokmi obaja opustili svoje dobré zamestnania, aby začali s rozvojom cestovného ruchu na farme. Chceli využiť mimoriadny potenciál, ktorý farma má vďaka statusu chránenej kultúrnej pamiatky a vďaka jedinečnému prírodnému prostrediu. Na získanie dostatočných finančných prostriedkov museli predať niektoré poľnohospodárske pozemky a tiež požiadali o finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka. Mali tiež istú podporu vo forme poradenskej služby, ale väčšinu práce museli robiť sami. Toto bolo najťažšie obdobie procesu obnovy, pretože rodina nedisponovala žiadnym pravidelným príjmom a bola preto závislá od svojich úspor. Obdobie obnovy trvalo dlhšie, než sa plánovalo, takže úspech by bol nemožný bez stanovenia jasnej vízie a cieľov do budúcnosti. Po prvých pár rokoch od začiatku agroturistických aktivít sa hlavným problémom stalo prilákanie hostí. Trvalo niekoľko rokov, než  rodina dosiahla uspokojivé výsledky. V súčasnom období rozvoja podniku je hlavným záujmom rozvíjať relevantný obsah, ktorý sa turistom ponúka a určovanie úloh a povinností pre členov rodiny. Počas celého procesu zakladania úspešného rodinného podniku sa museli veľa učiť. Nemali skúsenosti s projektovým riadením, stavebným inžinierstvom alebo manažmentom cestovného ruchu a podnikateľské schopnosti získali riešením vyskytujúcich sa problémov. Tvrdia, že majú podporu inštitúcií a miestnych orgánov, ale prácu musí vykonávať celá rodina. Našťastie sú členovia rodiny veľmi prepojení, pracovití, sústredení, vytrvalí a ochotní sa učiť. Nakoniec sa úsilie vyplatilo. Teraz sú si istí, že urobili správne rozhodnutie a že agroturistika založená na jedinečných hodnotách prostredia a kultúrnych hodnotách má veľký potenciál. Vidia tiež veľa susedov vo svojom okolí, ktorí si vyberajú podobné cesty pre rozvoj a zachovanie svojich fariem. Tiež sú pripravení zdieľať a vysvetľovať svoje skúsenosti tým, ktorí sú na začiatku toho istého procesu. Takéto výmeny a stretnutia organizujú rôzne organizácie; združenie turistických fariem, združenia vidieckych žien, turistické združenia, poradenské služby, rozvojové agentúry ... Všimli si tiež zvýšenú pozornosť verejnosti, ktorá sa venuje zachovaniu a ochrane poľnohospodárskej krajiny. Je tiež veľmi dôležité, aby ľudia mali možnosť vymieňať si skúsenosti z tejto oblasti s rôznymi ľuďmi mimo vidieckeho miestneho prostredia.

silné stránky slabé stránky
 • Rodina.
 • Podnikavosť.
 • Krajina.
 • Kultúrne dedičstvo.
 • Infraštruktúra.
 • Nedostatok času.
príležitosti HROZBY
 • Spolupráca.
 • Inovácie.
 • Nový nový obsah.
 • Propagácia.
 • Zmena podnebia.
 • Znečistenie.
 • Masívny cestovný ruch.
 • Vyľudňovanie.
Main Training/Skills/Competences

Formálne nadobudnuté poznatky nestačia pre potreby riadenia farmy a cestovného ruchu na farme. Výmeny skúseností a ukážky osvedčených postupov sú veľmi dôležité. Učenie sa z vlastnej skúsenosti je veľmi dôležité. Je potrebné mať víziu a ciele, ako aj vytrvalosť, vynaliezavosť a podporu rodiny a miestnych obyvateľov.

Otázky

• Ako prenášať poznatky nenásilným spôsobom?

• Aké kanály môžeme použiť na prenos týchto poznatkov? Kedy začať školenia? Nie je to otázka celoživotného vzdelávania?

Kľúčové slová