Farm of Joseph Lehmenkühler

1. Uvod

Podjetje temelji na tesnem že 25 letnem sodelovanju v skupni družbi z drugim kmetom (Lehmenkühler Rotgeri GbR). Njuno skupno delovanje je rezultat regionalne delovne skupine kmetov. Še pred tem je bil kmet vključen v različne vrste sodelovanja. Skupna nabava kmetijske mehanizacije, skupno spravilo pridelkov, podjetniško sodelovanje, ki je bilo v skupini vedno prisotno. V letu 2014 sta se sinova obeh direktorjev zaposlila v družbi Lehmenkühler Rotgeri GbR. Podjetje deluje v naslednjih poslovnih segmentih: poljedelstvo, prašičereja in bioplin. Danes se obdeluje okrog 180 ha kmetijskih površin. Parcele že deset let intenzivno obdelujeta oba partnerja: g. Lehmennkühler in g. Rotgeri - da bi dosegla optimalne donose in obseg pridelave. Obstajajo pa površine, ki so bile izvzete iz obdelave, ker so težko dostopne ali iz drugih obdelovalnih razlogov,, in so jih prepustili naravnim obnovitvenim procesom, v okviru obstoječih programov financiranja.

 

2. PROMOTOR PROFIL

Farm of Joseph Lehmenkühler

Ime
Josef
Priimek
Lehmenkühler
Rojstno leto
1959
Spol
Moški
Izobrazba

Inženir kmetijstva, sin je prav tako zaključil kmetijski izobraževalni program

3. Profil Kmetije

51.62643, 8.557844

Država
Nemčija
Kmetija območje na hektar
180.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 2 1
Delno zaposleni 0 5
Opis kmetije

Kmetija gospoda Lehmenkühlerja obsega 260 ha njivskih površin. Ukvarja se z rejo plemenskih svinj (240 svinj), vzrejo pujskov (1.000 kosov) in pitanjem (1.350 kosov). Poleg tega od leta 2004 deluje obrat za pridobivanje bioplina  s proizvodnjo električne energije 440 kWe. Poleg proizvodnje električne energije, s toploto ogrevajo še  4 stanovanja, 3 hleve in šolo. Gospod Lehmenkühler se intenzivno ukvarja s prostovoljnimi dejavnostmi, ki presegajo delovanje na lastni kmetiji. Med drugim je član nadzornega sveta West-Fleisch in predsednik kmetijskega združenja. Kmetijske površine se nahajajo na robu glavnega sedeža kmetije, obdelava pa predstavlja izziv zaradi višinskih razlik do 50 m. Obdelava zaradi položaja in višinskih razlik poteka v različnih časovnih obdobjih. To pomeni prednosti in slabosti: vrhunci žetve so razporejeni skozi daljše obdobje. Leta 2016 so zgradili svinjak, ki je oddaljen 40 km. Izziv je ustvariti optimalno velikost in strukturo kmetije - še posebej, ker trenutno poteka predaja kmetije naslednji generaciji. Poleg zelo tesnega sodelovanja s partnerjem Rotgeri - Lehemnkühler Rotgeri GbR - obstajajo številna sodelovanja tudi z drugimi lokalnimi kmeti pri reji prašičev; tako pri nabavi surovin za rejo kot za bioplinarno.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Kmetija obdeluje zemljišča na robu Soester Börde: Haarstrang. Haarstrang označuje hribovito območje na južnem robu Westfalije.  Razteza se od zahoda proti vzhodu, južno od mesta Dortmund ter okrožij Unna in Soest v Northrhine-Westfaliji. V fiziogeografskem smislu predstavlja  južni del Hellweg Börde.

Najvišja vzpetina je Spitze Warte s 391 m nadmorske višine, ki se nahaja v bližini Rüthen-Hemmern na vzhodnem koncu Haarstranga. Zahodni grebeni območja dosežejo večinoma  od 200 do 250 m nadmorske višine.

Sestavljajo ga kamnita, ilovnata tla, ki niso posebej primerna za kmetijstvo. V vzhodnem delu je redka travna vegetacija, značilna za to regijo,  omejena na manjše območje. Pridobivanje apna pri Erwitte in Geseke je ekonomsko pomembna. Izpostavljena lokacija Haarja omogoča uporabo  vetrnih turbin. Po številu  vetrnih turbin, je območje južno od Paderbornja v Haaru, največja lokacija vetrnih turbin v evropskem celinskem delu.

Obširno območje Haarstranga, približno 300 km², ima povsem kmetijski karakter in ohranja podeželski značaj. V takšnem okolju ni bilo povsem običajno razmišljati o ohranjanju narave v povezavi s kmetijstvom. Toda kmetija  je to storila – in bila pri tem uspešna.

Vzpostavljeno je sodelovanje z javnim združenjem ABU za biološko varovanje okolja in z biološko postajo  za ohranjanje krajine. Z njo se sklepajo individualne pogodbe. Opredelijo se posebni cilji glede varovanja flore in favne in načini izvajanja zaščite.

Poleg stalnih virov financiranja se uporabljajo tudi drugi viri. Ti vključujejo kmetijsko-okoljske ukrepe  kot naložbo v travniške cvetlične pasove med njivskimi površinami. Kmetija s tem usklajuje ekologijo in kmetovanje. Izvedla je "notranjo konsolidacijo zemljišč" in zagotovila neekonomične dele svojih kmetijskih zemljišč za varstvo narave in krajine. Skupaj to danes  okoli 9 ha, kar predstavlja 5% kmetijskih zemljišč.

S to vrsto kmetijstva podjetje prispeva k:

- Ohranjanju in krepitvi biotske raznovrstnosti;

- ustvarjanju dodane vrednosti na podeželju;

- ustvarjanju delovnih mest na podeželju;

- Proizvodnji visoko kakovostne, varne in zdrave hrane.

Nasveti/Priporočila

• "Ko so bili uvedeni travniški cvetlični pasovi so to ljudje toplo pozdravili. Pred tem so me celo pozdravljali z neprimernimi gestami, ko smo končali s svojim delom pozno zvečer."

• "Kmetijstvo in celotno gospodarstvo je na splošno vedno bolj intenzivno. Sedaj pa lahko skupnosti nekaj vrnemo v obliki varstva narave in krajine".

• "Programi za zaščito narave in krajine so tu. Uporabite jih!"

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

V regiji so v procesu prestrukturiranja številne kmetije, kar pomeni, da mnoge ne vlagajo več v razvoj, ampak prenehajo z delovanjem in oddajo kmetijska zemljišča v najem. Kmetje prašičerejci brez naslednika običajno prenehajo vlagati v hleve. V tem položaju so v prednosti kmetije ki se vključujejo v različne oblike sodelovanja in izkoriščajo njihove učinke. Razvile so se tudi dodatne zmogljivosti za živinorejske in poljedelske kmetije, kar omogoča zaposlovanje in delitev dela med kmeti.

Zaradi teh strukturnih prilagoditev, so danes kmetije sposobni izponiti zahteve, ki jim jih nalagajo strogi predpis o uporabi živinskih odpadkov. Mogoče se je celo odločiti, da ne obdelujete  del svojih površin in jih namenite naravni in krajinski zaščiti. Kmetije lahko uvedejo tudi ustrezen kolobar, ki vključuje več različnih kultur..

V Nemčiji bioplinarne in živinorejske kmetije v družbi niso vedno priljubljene. Za intenzivne kmetije pogosto veljajo oznake o "kmetijski industriji" ali "masovni živinoreji". Obravnavana kmetija je prepričljivo pokazala, da se z ustreznimi ukrepi pri upravljanju kmetijskih zemljišč spet lahko pridobi naklonjenost ljudi. G. Lehmenkühler je pri tem zelo proaktiven. To je podjetniški pristop na kmetiji, uporaben za usklajevanje ekologije in gospodarstva.

Za kmeta je zelo pomembena  interakcija z družbo  - še posebej, če obstaja situacija, kakršna je v Nemčiji, ki ni naklonjena bioplinarnam in masovni kmetijski proizvodnji.

prednosti slabosti
  • Boljša javna podoba.
  • Delovna obremenitev v sodelovanju z drugimi kmeti.
  • Zbliževanje z družbo.
  • Odvisnost od sredstev iz skladov.
  • Mreženje.
priložnosti NEVARNOSTI
  • Delitev skupnega prostora z širšo družbo.
  • Povečanje sinergij.
  • Prehranske afere.
  • Preobširna birokracija.
Main Training/Skills/Competences

 V sodelovanju z drugim kmetom obdeluje zemljo že vrsto let pri čemer ga vodijo načela  odprtosti in preglednosti delovanja. Prostovoljno se udejstvuje tudi pri delu organizacij s področja kmetijstva. Ima stalne stike s svojo mrežo kontaktov in z njimi izmenjuje mnenja o dogajanju v kmetijstvu. Na podlagi predvidevanj, ki  jih ustvari, se tudi odloča za nadaljne investicije. Pri teh vedno iščejo harmonijo z okoljem. Ima močne kompetence pri vodenju in v komunikaciji. Kot podjetnik vedno išče nove  poslovne priložnosti za svoje  kmetijsko gospodarstvo, pa tudi v okviru obstoječega in novega sodelovanja.

Trditve/Vprašanja

•  Delo, ki bo  stroškovno učinkovito in istočasno ekološko sprejemljivo, je velik izziv. Če to dosežete in povečate ugled v družbi, je to dober rezultat. Ali razmišljate o podobnih konceptih na vaši kmetiji?

• Ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje značilnosti in elementov kmetijske krajine je mogoče doseči tudi pri obsežnejši poljedelski proizvodnji. Ali vidite podobne priložnosti pri vašem kmetovanju?

Ključne besede

Multifunctional & sustainable farming Key Words