Farma Josepha Lehmenkühlera

1. úvod

Podnik je založený na úzkej spolupráci v združenej spoločnosti s iným poľnohospodárom (Lehmenkühler Rotgeri GbR) na dobu 25 rokov. Táto dohoda bola výsledkom regionálnej pracovnej skupiny farmárov. Ešte predtým bol podnik veľmi naklonený spolupráci. Stroje boli zakúpené v spoločenstve, zber úrody bol vykonávaný spoločne vo farmárskych pracovných skupinách a vždy bola udržiavaná podnikateľská výmena. Od roku 2014 sa synovia oboch riaditeľov stali členmi spoločnosti Lehmkühler Rotgeri GbR. Podnik pôsobí v nasledujúcich obchodných segmentoch: pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov ošípaných a bioplyn. Dnes obrábajú približne 180 ha. Na jednotlivých parcelách už desať rokov intenzívne pestujú obaja podielnici: pán Lehmennkühler s pánom Rotgerom – a takto dosahujú optimálne podiely a objemy. Preto plochy, ktoré sú vyradené z používania z dôvodu ťažkej dostupnosti alebo z iného dôvodu komplikujúceho obrábanie, sú určené na ochranu prírody v rámci existujúcich programov financovania.

2. Profil promotéra

Farma Josepha Lehmenkühlera

Krstné meno
Josef
Priezvisko
Lehmenkühler
Dátum narodenia
1959
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Poľnohospodársky inžinier a jeho syn tiež získal nadstavbový titul bakalár v oblasti poľnohospodárstva.

3. Profil farmy

51.62643, 8.557844

Krajina
Nemecko
Farm oblasť hektár
180.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 2 1
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 5
Popis Farm

Podnik pána Lehmenkühlera tvorí 260 ha ornej pôdy. Mladé ošípané sa tu rodia (240 prasníc), chovajú (1000 kusov) a vykrmujú (1350 kusov). Okrem toho je od roku 2004 v prevádzke zariadenie na výrobu bioplynu s výrobou elektrickej energie o výkone 440 kWe. Okrem výroby elektrickej energie sa vzniknuté teplo využíva aj na vykurovanie 4 bytov, 3 stajní a školy. Pán Lehmenkühler sa vo veľkej miere angažuje v dobrovoľníckych činnostiach, ktoré presahujú rozsah jeho vlastného podniku. Okrem iného je členom dozornej rady West-Fleisch a predsedom poľnohospodárskeho združenia. Poľnohospodárske plochy sa nachádzajú na okraji úrodnej lokality s osobitnými terénnymi prekážkami, hlavne kvôli prevýšeniu až okolo 50 m. Kultivačné modely sú odlišné kvôli rozdielom v polohe a výške. To prináša výhody i nevýhody: v prvom rade zosúladenie obdobia zberu. Zároveň však toto obdobie zaberá viac času. V roku 2016 prišiel pod správu spoločnosti aj prasací chliev vzdialený 40 km. Vybudovať optimálnu veľkosť a štruktúru farmy je náročné - najmä teraz, keď prebieha proces odovzdávania spoločnosti novej generácii. Okrem veľmi úzkej korporatívnej spolupráce s partnerom Rotgeri - Lehemnkühler Rotgeri GbR existuje aj živá spolupráca s inými poľnohospodármi a tiež s poľnohospodárskymi spoločnosťami v chove ošípaných rovnako ako aj pri dodávke surovín pre podnik na výrobu bioplynu.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Podnik obrába pôdu na okraji Soester Börde: Haarstrang. Haarstrang označuje pohorie na južnom okraji Westfálskeho zálivu. Haarstrang sa tiahne od západu na východ k južnému okraju mesta Dortmund a v okresoch Unna a Soest v oblasti Northrhine-Westphalia. Geograficky reprezentuje podhorskú južnú časť oblasti Hellweg Börde, ktorá smeruje severne od riek Möhne a Ruhr na sever od Süderských vrchov. Najvyššou nadmorskou výškou je kopec Spitze Warte s nadmorskou výškou 391 m, ktorý sa nachádza v blízkosti Rüthen-Hemmern na východnom konci Haarstrangu. Ďalej na západe dosahujú vrcholy kopcov výšku 200 až 250 m nad morom. Toto územie pozostáva z kamenistej, ílovitej pôdy, ktorá nie je príliš vhodná pre poľnohospodárstvo. Vo východnej časti sa v obmedzenej miere vyskytujú vzácne vápenaté lúky a ich typická vegetácia. V blízkosti miest Erwitte a Geseke je ekonomicky významná produkcia vápna. Nechránená poloha mesta Haar tiež umožňuje široké využitie veterných turbín. Po lokalitách veterných elektrární na juh od mesta Paderborn je Haar najväčšou lokalitou veterných turbín v európskom vnútrozemí. Oblasť Haarstrang s rozlohou približne 300 km² je má výrazný poľnohospodársky charakter a zachováva si osobitý vidiecky ráz.

V tomto prostredí nebolo potrebné zaoberať sa prioritne možnosťou ochrany prírody zo strany poľnohospodárov. Podnik ju však s úspechom implementoval. Spustila sa komplexná spolupráca s verejnou obchodnou spoločnosťou ABU, zameraná na ochranu biologického životného prostredia a na vytvorenie biostanice a združenia pre zachovanie krajiny. Na tomto základe sa uzatvárajú individuálne zmluvy. Tu sú definované a implementované osobitné ciele týkajúce sa flóry alebo fauny v dostupných oblastiach v súlade s touto koncepciou. Okrem bežných možností financovania sa využívajú aj iné zdroje. Patria sem agroenvironmentálne opatrenia ako investícia do kvetinových záhonov v lokalite Blüh- und Schonstreifen. Podnik tak zosúlaďuje ekológiu a ekonomiku. Vykonal "internú pozemkovú konsolidáciu" a poskytol "neekonomické" plochy zo svojich poľnohospodárskych pozemkov na ochranu prírody a krajiny. Celkovo je to dnes okolo 9 ha, čo predstavuje 5% poľnohospodárskej pôdy.

Prostredníctvom tohto druhu poľnohospodárstva podnik prispieva k:

- zachovaniu a posilneniu biodiverzity;

- vytváraniu hodnôt vo vidieckej oblasti;

- vytváraniu pracovných miest vo vidieckych oblastiach;

- výrobe kvalitných, bezpečných a zdravých potravín. 

Rady/ Odporúčania

• "Od vytvorenia kvetinových záhonov ma ľudia z diaľky zdravia, predtým mi venovali skôr vulgárne gestá, hlavne keď sme prácami na poli končili až neskoro večer."     

 • "Poľnohospodárstvo a hospodárstvo vo všeobecnosti budú vždy intenzívnejšie. Tu človek môže niečo vrátiť komunite aj v podobe ochrany prírody a krajiny ." 

• "Programy na ochranu prírody a krajiny existujú, využite ich!"     

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

V regióne existuje veľa podnikov v procese reštrukturalizácie, čo znamená, že sa už nevyvíjajú, skôr svoju činnosť uzatvárajú alebo prenajímajú svoju pôdu. Hlavne chovatelia ošípaných, ktorý nemajú nástupcu už neinvestujú do svojich zariadení. Takáto situácia uprednostňuje aktívne spolupracujúce podniky, ktoré dokážu vytvoriť situácie výhodné pre všetky strany. Boli vytvorené nové kapacity pre podnikanie v živočíšnej a rastlinnej výrobe a zároveň sa zabezpečila pracovná sila vďaka zamestnaniu príslušných riaditeľov alebo vďaka spolupráci s nimi. Vďaka tomuto štrukturálnemu princípu v súčasnosti neexistujú žiadne problémy v podniku, hlavne pokiaľ ide o stále prísnejšie nariadenia o používaní tekutých hnojív. Naopak, je dokonca možné určiť, kde sa bude pôda obrábať intenzívne, a kde sa bude klásť väčší dôraz na ochranu prírody a krajiny. Podnik naviac diverzifikuje poľnohospodárske aktivity striedaním plodín.

V Nemecku nie sú veľmi populárne v miestnej komunite bioplynové zariadenia a chov dobytka. Intenzívne poľnohospodárske podniky sú často vystavené nepodloženým tvrdeniam o "poľnohospodárskom priemysle" alebo o "masovom chove hospodárskych zvierat". Podnik demonštruje pôsobivým spôsobom, že sa môže opäť dostať blízko k ľudom na rozhraní krajiny pomocou užitočných opatrení v oblasti správy pôdy. Pán Lehmenkühler koná iniciatívne, nečaká na podnet. To je podnikateľské krédo, ktoré sa na farme používa na zosúladenie ekológie a hospodárstva. Schopnosť komunikovať s miestnou komunitou je pre farmára veľmi dôležitá. Najmä v komplikovanej situácii, ako spoločnosť v Nemecku vníma výrobu bioplynu, ako aj rozsiahlu poľnohospodársku výrobu.

silné stránky slabé stránky
  • Blízkosť ku komunite.
  • Lepší imidž.
  • Zvládnuteľná pracovná záťaž vďaka spolupráci.
  • Závislosť od dotácií.
  • Je potrebná fungujúca sieť.
príležitosti HROZBY
  • Spoločný priestor pre poľnohospodárstvo, krajinu a spoločnosť.
  • Zvýšenie a nárast synergie.
  • Škandály alebo epidémie v potravinárskom sektore sú vždy možné a predstavujú negatívny dopad.
  • Nadmerná byrokracia.
Main Training/Skills/Competences

Pán Lehmenkühler je veľmi dobre vyškolený ako poľnohospodár. Už roky podniká v spoločenstvách a dlhodobo podporuje otvorenosť a transparentnosť svojich aktivít. Jeho individuálny záujem sprevádzajú dobrovoľné aktivity v odbore. Je v neustálom kontakte a vymieňa si názory so svojou sieťou a tiež naprieč celým sektorom poľnohospodárstva. Robí svoje investičné rozhodnutia zo zreteľom na budúcnosť. Tieto rozhodnutia majú často rozsiahly dopad, ale vždy je ich cieľom nájsť harmóniu so životným prostredím. Má silné schopnosti v oblasti vedenia a komunikácie. Ako podnikateľ vždy hľadá nové a ďalšie podnikateľské príležitosti pre svoju samostatnú farmu, ako aj pre existujúce a nové spoločenstvá.

Otázky

• Je výzvou pracovať súčasne na efektívnosti nákladov a na ekologickej pridanej hodnote. Ak dosiahnete oboje a dokonca aj lepšie postavenie v spoločnosti, je to dobrý výsledok. Myslíte na podobné koncepty na vašej farme?

• Podpora biodiverzity a zachovanie charakteru a prvkov vizuálnej krajiny je možné podporiť aj pri pestovaní plodín vo väčšom rozsahu. Vidíte podobné príležitosti vo vašej poľnohospodárskej činnosti?

Kľúčové slová

Multifunctional & sustainable farming Key Words