BioLiebert - organická farma rodiny Liebertovcov

1. úvod

Na ekofarme rodiny Liebertovcov v prímestskej časti Geratshofen sa všetko točí okolo stajne pre kozy. Manažéri podniku sa rozhodli prezentovať svoje zvieratá novým spôsobom, pretože kozy v Nemecku stále predstavujú exotické zvieratá. BioLiebert je demonštračný organický podnik. A preto transparentnosť a posilnenie povedomia sú pre podnikových manažérov dôležité. Vzhľadom na to, že nie je možné určiť, či kritérium "regionálnosti" umožňuje neobmedzenú spotrebu, farma pestuje regionálne a organicky.

2. Profil promotéra

3. Profil farmy

Address
Dorfstraße 7. 86637 Wertingen/Geratshofen

48.55152, 10.685458

Krajina
Nemecko
Farm oblasť hektár
41.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 1 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 2 0
Popis Farm

Od roku 1984 je farma vo vlastníctve rodiny Liebertovcov a je umiestnená vo vidieckej prímestskej časti Geratshofen, v okrese Wertingen v správnom obvode Dillingen. Farma pôvodne začala s budovaním konských stajní, neskôr však nasadila prvé kozy a konské stajne boli zatvorené. Vedúci pracovníci podniku identifikovali zaujímavú medzeru na trhu.

Po rozsiahlom plánovaní sa vedenie podniku samo rekvalifikovalo a získavalo poznatky od iných podnikov, ktoré mali skúsenosti s chovom kôz.

Potom sa farmári rozhodli pre vybudovanie modernej, druhovo-vhodnej stajne pre kozie stádo, v ktorej sú zvieratá kŕmené jednoduchou metódou, a v ktorej je možné aj jednoduché skladovanie obilia, slamy a sena. Potom prišiel postupný rast a vybudovanie organickej farmy na kozie mlieko s EÚ akreditovaným bitúnkom, predajňou a konferenčnou miestnosťou. 

Farma okrem priestrannej stajne obsahuje budovu s dojným systémom, rovnako ako aj prístavbu pre mladé zvieratá.

Podnik vyrába surové, tepelne neošetrené mlieko. Nie je varené, ale výlučne filtrované a ochladené. Dojenie prebieha dvakrát denne priamo na mieste a mlieko sa pravidelne prepravuje do mliekárne. Priamy predaj mlieka a mäsa realizuje farma len v obmedzenej miere.

V poslednej dobe sa začal na farme vyrábať a priamo predávať kozí syr. Táto možnosť nebola riešená skôr kvôli vysokému pracovnému zaťaženiu. 

Tobias Liebert teraz plánuje ohradenie statku na samote a výstavbu bytového a obchodného komplexu, v ktorom bude v budúcnosti prebiehať priamy predaj. Takto chce z farmy, ako z vedľajšieho zdroja príjmu vyvinúť sebestačný podnik.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Táto oblasť ("Westerried nördlich Wertingen") bola v roku 2007 v rámci EÚ zaevidovaná do celoeurópskej siete  biotopov "Natura 2000" s číslom DE7329-371. Sú tu posledné zvyšky kedysi rozšírených mokradí vo východnej časti pohoria Swabian Donauried medzi oblasťami Höchstädt a Wertingen. Tieto biotopy sú domovom pre početné vzácne druhy rastlín a živočíchov, vyskytujú sa tu napríklad prvosienka pomúčená, žltohlav európsky, horec pľúcny, rôzne druhy orchideí, menšie motýle  - Brenthis daphne, kobylky - Chrysochraon dispara, Chorthippus montanus. Vyskytujú sa tu tiež bobry. 

Podnik má široké pastviny a zelené krmivo priamo pred dverami stajne a ďalšie zelené plochy má vo vlastníctve alebo v prenájme - farma vytvorila špeciálne vybavený "kozí taxík", tak aby zvieratá mohli tieto plochy spásať prirodzene. A ďalšie obecné aj súkromné pozemky budú farme sprístupnené na spásanie.

V roku 2010 boli do FFH pridané ďalšie oblasti, aj tie sú obhospodarované farmou BioLiebert. Na týchto pozemkoch sa musia zaviesť rôzne plánované opatrenia. Realizáciou týchto opatrení sa vytvárajú kanály pre odtok povodňových vôd, plytké mokraďné zóny, jarky a vodné plochy pozdĺž priekop a kanálov a takisto sa obnovujú zelené plochy, ktoré sú následne kosené alebo spásané. 

Vo verejnom obstarávaní o využití krajiny bol BioLiebert úspešný medzi silnou konkurenciou, lebo poskytol inovatívny koncept využívania krajiny formou maloplošného spásania kozami. S touto koncepciou je možné dosiahnuť ekonomické ciele z oblasti chovu kôz, ale je aj možné dosiahnuť ciele stanovené v oblasti ochrany prírody a krajiny. 

Okrem výroby vysoko kvalitných potravín po ktorých je na trhu dopyt, BioLiebert ako producent a spotrebiteľ súčasne nasleduje princíp vidieckeho života bližšieho k ľuďom. Zámerom tejto myšlienky nie je len komerčné využitie. Farmu alebo stajňu často navštevujú zainteresované osoby, združenia, škôlky a školské triedy, rovnako ako jednotlivci alebo rodiny. BioLiebert ponúka pravidelné prehliadky so sprievodcom a ukážky prác na farme. Hostia sa takto môžu podieľať na každodennom živote ekologickej kozej farmy.

Prostredníctvom tohto druhu poľnohospodárstva podnik prispieva k:

- Zachovaniu a posilneniu biodiverzity;

- Zachovaniu  tradičných metód pestovania;

- Podpore hodnôt krajiny;

- Výrobe vysoko kvalitných, bezpečných a zdravých potravín; 

- Aktívnej ochrane prírody; 

- Zvyšovaniu povedomia o poľnohospodárstve - krajine - výžive.

Rady/ Odporúčania

"Premýšľajte o možnostiach kombinovania medzier na trhu s cieľmi poľnohospodárstva, ochrany prírody a krajiny. Pokiaľ je tento projekt úspešný, stane sa z neho skvelá príležitosť pre priamy predaj vynikajúcich výrobkov."

"Kultivácia krajiny je sprevádzaná veľkou zodpovednosťou a tiež vzdelávacím a informačným poslaním!"

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

BioLiebert nadväzuje na dlhoročné skúsenosti v odvetví chovu kôz, spracovania produktov a uvádzania na trh. Okrem základného technického vzdelania je nenahraditeľná praktická skúsenosť. V prvom rade je dôležitá otvorená výmena skúseností s kolegami, ktorá pomôže zvládnuť túto výrobu v praxi. V závislosti od typu návštevníkov, BioLiebert ponúka priestor pre kontakt s poľnohospodárstvom, krajinou, potravou a prírodou. Na základe jasného základného konceptu regionálnej a biologickej ekonomiky a krajiny sa  podarilo vytvoriť obchodné príležitosti nielen v oblasti priameho predaja, ale tiež v pedagogickej oblasti. Tieto možnosti sú následne podnikom sledované a využívané. Samotný podnik propaguje nielen holistický koncept pre región ale aj pre krajinu. 

silné stránky slabé stránky
  • Pevná zákaznícka základňa prostredníctvom zážitkovej kultúry a prírodného konceptu.
  • Stabilný príjem vďaka priamemu predaju.
  • Byrokracia.
  • Vedenie poľnohospodárstva ako vedľajšieho podnikania, a nie ako hlavného podniku (potenciál pre zvýšenie účinnosti).
príležitosti HROZBY
  • Ďalšie zvyšovanie pridanej hodnoty.
  • Zvyšovanie a rast synergie.
  • Vonkajšie vplyvy vandalizmu a krádeže plotov, generátorov atď.
  • Zvýšenie ceny nájmu kvôli bioplynovým staniciam.
Main Training/Skills/Competences

Pán Liebert je veľmi dobre vyškolený v poľnohospodárstve. Cíti sa veľmi silný v sektore výroby. Nadväzuje na rodinné väzby a dôraz tiež kladie na komunikáciu a transparentnosť.

Je v neustálom kontakte so zákazníkmi a pýta sa na ich názory. To mu umožňuje poznať aktuálne trendy a ďalej rozvíjať svoje podnikanie. Z podnikateľského hľadiska je farma i majiteľ v dobrej pozícii: majú už skúsenosti s úspechmi vo výrobe na trhu žiadaného výrobku a vedia ako vstúpiť na takýto trh s pridanou hodnotou marže. Rodina farmára je neustále v tesnom kontakte s miestnou komunitou. Sleduje myšlienku otvoreného a transparentného hospodárenia ako aj potrebu vzdelávania a predaja vysokokvalitných výrobkov.

Otázky

- Je výzvou pracovať zároveň na ekonomickej aj ekologickej pridanej hodnote. Pokiaľ dosiahnete oboje a k tomu aj lepšie postavenie v spoločnosti, je to dobrý výsledok. Aké šance pre svoje podnikanie vidíte v kombinovaní ekologických a ekonomických cieľov?

- Udržiavanie biodiverzity a zachovania vizuálneho krajinného rázu a prvkov by malo byť podporované. Máte vo svojom okolí zaujímavé krajinné prvky, ktoré je potrebné udržiavať?

- Využívanie medzery na trhu je veľmi atraktívne, ale je dôležité mať na zreteli pracovné vyťaženie. Vidíte reálnu šancu na stihnutie všetkých potrebných prác?

- Kontakty s miestnou komunitou, školami a škôlkami predstavujú šancu ako sa dostať do kontaktu so sociálnymi aspektmi, rovnako ako s obchodnými príležitosťami v reťazci pridanej hodnoty. Viete vytvoriť kontakty so vzdelávacími inštitúciami vo vašom regióne?

Kľúčové slová

EAL Keywords
Multifunctional & sustainable farming Key Words